Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under september månad har på aktieägares begäran 2 715 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 495 022 607. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 87 768 057 aktier av serie A och 617 342 037 aktier av serie B.

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2013, klockan 14.00.

För ytterligare information, kontakta:
Jessica Ölvestad, Pressekreterare 08-788 52 82