Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under november månad har på aktieägares begäran 350 522 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 491 867 909.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 87 417 535 aktier av serie A och 617 692 559 aktier av serie B.

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 november 2013, klockan 10.30.

För ytterligare information, kontakta:
Jessica Ölvestad, Pressekreterare 08-788 52 82