Nytt datum för erbjudandeperioden på kinesiska Vinda

  • Pressmeddelande

Det kompletta prospektet för SCAs offentliga kontantbud på det kinesiska mjukpappersbolaget Vinda förväntas distribueras och publiceras senast den 7 oktober 2013.

För mer detaljer, läs det gemensamma offentliggörandet som följer nedan.

--------------------------------------------------------------------------

Detta pressmeddelande är en inofficiell översättning av ett pressmeddelande på engelska. Vid eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den engelskspråkiga originalversionen äga företräde.

Detta pressmeddelande lämnas endast i informationssyfte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, köpa eller teckna värdepapper i Vinda och det ska inte heller ske någon försäljning, något köp eller någon teckning av värdepapper i Vinda i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning eller försäljning skulle vara olaglig(t) utan att ett registreringsdokument ges in eller att det finns ett tillämpligt undantag eller någon annan möjlighet att avstå från ett sådant registreringsdokument. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras till någon jurisdiktion där detta skulle strida mot de tillämpliga reglerna i den aktuella jurisdiktionen.

SCA Group Holding BV(Instiftat i Nederländerna med begränsat ansvar) Vinda International Holdings Limited(Instiftat på Caymanöarna med begränsat ansvar)(Aktiekod: 3331)

GEMENSAMT OFFENTLIGGÖRANDE

FÖRSENAT AVSÄNDANDE AV DET SAMMANSTÄLLDA ERBJUDANDE- OCH SVARSDOKUMENTET
I ANLEDNING AV DET
FRIVILLIGA OCH VILLKORADE KONTANTERBJUDANDET PÅ

VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

Finansiell Rådgivare tillSCA Group Holding BV Gemensam Finansiell Rådgivare tillVinda International Holdings Limited
Oberoende Finansiell Rådgivare till det Oberoende Styrelseutskottet

INTRODUKTION

Hänvisning görs till det gemensamt offentliggjorda pressmeddelandet från SCA Group Holding BV (”Budgivaren”) och Vinda International Holdings Limited (”Vinda”) den 9 september 2013 i anledning av det frivilliga och villkorade kontantbudet på Vinda lämnat av J.P. Morgan, för och på Budgivarens vägnar (”Offentliggörandet”). Om inget annat anges ska de definierade begreppen som används häri ha motsvarande innebörd som definitionerna i Offentliggörandet.

FÖRSENAT AVSÄNDANDE AV DET SAMMANSTÄLLDA DOKUMENTET

I enlighet med Regel 8.2 i Hong Kong-börsens Takeover-regler, och om inte Direktörens godkännande annars erhålls, skulle det Sammanställda Dokumentet (tillsammans med medföljande acceptsedlar) ha avsänts inom 21 dagar från dagen för Offentliggörandet, vilket är på eller innan den 30 september 2013.

Avsändandet av det Sammanställda Dokumentet (tillsammans med medföljande acceptsedlar) kommer att bli försenat med anledning av att ytterligare tid krävs för att färdigställa informationen som ska omfattas av det Sammanställda Dokumentet.

En ansökan har skickats till Direktören för en förlängning av avsändandetiden för det Sammanställda Dokumentet (tillsammans med medföljande acceptsedlar) från den 30 september till ett datum på eller innan den 7 oktober 2013. Direktören har indikerat sin avsikt att bevilja en sådan förlängning.

På uppdrag av styrelsen förSCA Group Holding BVJan Torsten FRIMANStyrelseledamot På uppdrag av styrelsen förVinda International Holdings LimitedZHANG Dong FangStyrelseledamot

Hong Kong, 30 september 2013

Vid tidpunkten för detta offentliggörande består Styrelsen av arbetande Styrelseledamöter, Li Chao Wang, YU Yi Fang, ZHANG Dong Fang och Dong Yi Ping, icke arbetande styrelseledamöter; Johann Christoph MICHALSKI, Ulf Olof Lennart SÖDERSTRÖM och CHIU Bun (suppleant för Johann Christoph MICHALSKI och Ulf Olof Lennart SÖDERSTRÖM) och oberoende styrelseledamöter, CAO ZHEN LEI, KAM Robert, HUI Chin Tong Godfrey och TSUI King Fai.

Vid tidpunkten för detta offentliggörande består Budgivarens styrelse av Jan Torsten FRIMAN, Jan Lennart PERSSON, Iman DAMSTÉ William Andrew VERMIE, Mukundkumar Ambalal AMIN och Duncan John PARSONS.

Alla Styrelsemedlemmar tar gemensamt och var för sig fullt ansvar för riktigheten i informationen i detta offentliggörande (bortsett från information gällande Budgivaren och parter som agerar i samförstånd med denna) och bekräftar, efter att ha gjort alla rimliga efterfrågningar, att såvitt de vet, har de uttryckta åsikterna i detta offentliggörande nåtts (bortsett de som uttryckts av Budgivaren och parter som agerar i samförstånd med denna) efter grundligt och noggrant övervägande och att det inte finns några andra omständigheter som inte innefattas av detta offentliggörande och vars utelämnande skulle göra något uttalande i detta offentliggörande vilseledande.

Budgivarens styrelsemedlemmar tar gemensamt och var för sig fullt ansvar för riktigheten i informationen i detta offentliggörande (bortsett från information gällande Vinda-koncernen) och bekräftar, efter att ha gjort alla rimliga efterfrågningar, att såvitt de vet, har de uttryckta åsikterna i detta offentliggörande (bortsett från de som uttrycks av Vinda-koncernen) nåtts efter grundligt och noggrant övervägande och att det inte finns några andra omständigheter, som inte innefattas av detta offentliggörande och vars utelämnande skulle göra något uttalande i detta offentliggörande vilseledande.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, +46 8 788 51 30
Boo Ehlin, chef medierelationer, +46 8 788 51 36