SCA lanserar effektiviseringsprogram inom Skogsindustriprodukter

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Mot bakgrund av det rådande konjunktur- och valutaläget introducerar SCA ett övergripande program för effektivisering av skogsindustriverksamheten. Programmet kommer att leda till årliga resultatförbättringar om 1 300 MSEK med full effekt från och med 2015.

Totala kostnaden uppgår till 370 MSEK, varav 250 MSEK är kassaflödespåverkande och 120 MSEK utgör nedskrivningar. Av de totala kostnaderna kommer 175 MSEK att belasta det fjärde kvartalets resultat och redovisas som jämförelsestörande poster. Resterande 195 MSEK kommer att belasta resultatet för första halvåret 2013.

Åtgärderna omfattar bland annat de tidigare annonserade stängningarna av sågverken i Vilhelmina och Holmsund samt neddragningar på Ortvikens pappersbruk, på SCA Transforests terminaler i Sundsvall och Umeå samt på SCAs forsknings- och utvecklingscenter. Cirka 200 tjänster berörs, varav merparten redan har annonserats.

I programmet ingår en strukturerad plan för att minska fasta och rörliga kostnader, intäktsförbättringar genom ökad produktion och effektiviseringar samt förändrad produkt- och marknadsmix. Detta ska uppnås bland annat genom förbättrat råvaruutbyte på sågverken, förbättrad produktivitet i avverkningsarbetet, ökad andel förädlade tryckpapper och större andel containertransporter.

Stockholm den 19 december 2012

För ytterligare information, kontakta gärna:

Louise Tjeder, Investerarkontakter 08-788 51 62

Jessica Ölvestad, Pressekreterare 08-788 52 82

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december 2012, klockan 08.00.