SCA avyttrar förpackningsverksamheten

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs förpackningsverksamhet – exklusive de två kraftlinerbruken i Sverige – avyttras till DS Smith. Köpeskillingen uppgår till 1,7 miljarder EUR på skuldfri bas.

– Försäljningen genomförs primärt för att möjliggöra en ökad tillväxt inom hygienverksamheten, säger SCAs vd och koncernchef Jan Johansson.

Förpackningsverksamheten, exklusive de båda kraftlinerbruken, hade 2010 en nettoomsättning på cirka 24,2 miljarder SEK (2,5 miljarder EUR) och ett rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader på cirka 1,1 miljarder SEK (117 MEUR). Verksamheten har cirka 12 000 anställda.

Köpeskillingen motsvarar en EBITDA-multipel om 6,3 baserat på 12-månadersperioden fjärde kvartalet 2010 t.o.m. tredje kvartalet 2011.

I samband med transaktionen kommer en nedskrivning av goodwill att ske med cirka 4 miljarder SEK, vilket medför att den kvarvarande kraftlinerverksamheten ej belastas med någon goodwill. Nedskrivningen kommer att belasta fjärde kvartalets resultat 2011 och redovisas som en jämförelsestörande post.

Skuldsättningsgraden kommer att reduceras till cirka 0,5 förutsatt att försäljningen av förpackningsverksamheten och det tidigare annonserade bindande budet på Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet genomförs enligt plan.

Vinst per aktie minskar med 0,75 SEK baserat på nettoresultatet för 12-månadersperioden fjärde kvartalet 2010 t.o.m. tredje kvartalet 2011.

När det gäller den franska delen av förpackningsverksamheten, vars pris ingår i den angivna köpeskillingen, har DS Smith lagt ett bindande bud på att förvärva densamma. Denna process innehåller överläggningar med relevanta arbetstagarrepresentanter och kommer att behandlas separat.

SCAs två kraftlinerbruk i Sverige ingår inte i transaktionen då dessa är väl integrerade i SCAs skogsindustriella verksamhet.

– Vi har under åren utvecklat vår förpackningsverksamhet och avyttrar en konkurrenskraftig rörelse till en industriell köpare som kan fortsätta att utveckla den, säger SCAs vd och koncernchef Jan Johansson.

Transaktionen förutsätter ett godkännande av DS Smiths aktieägare och berörda konkurrensmyndigheter. Affären beräknas kunna slutföras under det andra kvartalet 2012. DS Smith kommer att publicera ett prospekt avseende transaktionen. DS Smiths finansiella åtaganden för transaktionen är garanterade.

Representanter för media samt analytiker inbjuds till en telefonkonferens med SCAs vd och koncernchef Jan Johansson. Telefonkonferensen äger rum idag den 17 januari 2012 kl 09.00. För att delta, ring +44 (0) 1452 555 566, ID 43493879.

HISTORISK FINANSIELL INFORMATION OM SCAs FÖRPACKNINGSVERKSAMHET

SCA har försett DS Smith med oreviderad finansiell information, som ligger till grund för det prospekt DS Smith har upprättat, för räkenskapsåren 2008, 2009, 2010 samt för niomånadersperioderna som avslutades 30 september 2010 samt 30 september 2011 avseende SCAs förpackningsverksamhet, exklusive kraftlinerverksamheten. Den finansiella informationen har hämtats från SCAs rapportering. Nedanstående tabell är en sammanfattning av finansiell information avseende SCAs förpackningsverksamhet som kommer att avyttras. Informationen har upprättats på grundval av de redovisningsprinciper som antagits av SCA i dess reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2008, 2009 och 2010 samt dess oreviderade delårsrapporter för de niomånadersperioder som avslutades 30 september 2010 och 30 september 2011. Dessa rapporter har upprättats enligt SCAs redovisningsprinciper och International Financial Reporting Standards såsom antagna av EU.

Finansiell översikt av SCAs förpackningsverksamhet, exklusive kraftlinerverksamheten:

2008 2009 2010 9m 2011 9m 2010
MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR
Omsättning och vinst
Nettoomsättning 2 973 2 233 2 542 2 066 1 872
Bruttoresultat 428 320 398 331 289
Rörelseresultat 132 -93 93 100 54
Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 57 -89 76 72 47

Beroende på skillnader i redovisningsprinciper avviker siffrorna från dem DS Smith kommunicerar.

Stockholm den 17 januari 2012

För ytterligare information, kontakta:
Camilla Weiner, kommunikationsdirektör, 08 788 5234
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08 788 5130
Pär Altan, chef medierelationer, 08 788 52 37

­­­­­

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 januari 2012 kl. 08.00 CET.