Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCA:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under februari månad har på aktieägares begäran 550 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 569 473 964.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 96 040 430 aktier av serie A och 609 069 664 aktier av serie B.

Stockholm den 29 februari 2012

För ytterligare information, kontakta gärna:

Jörgen Olsson, pressekreterare, 08-788 51 29

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 februari 2012, klockan 14.00 CET.