Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under april månad har på aktieägares begäran 400 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 569 470 364.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 96 040 030 aktier av serie A och 609 070 064 aktier av serie B.

Stockholm den 30 april 2012

För ytterligare information, kontakta gärna:
Jörgen Olsson, pressekreterare, 08-788 51 29

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2012 klockan 10.00 CET.