Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under maj månad har på aktieägares begäran 350 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 566 320 364.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 95 690 030 aktier av serie A och 609 420 064 aktier av serie B.

Stockholm den 31 maj 2012

För ytterligare information, kontakta gärna:

Jörgen Olsson, pressekreterare, 08-788 51 29

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2012 klockan 14.00 CET.