Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCA:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under maj månad har på aktieägares begäran 25 281 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 566 092 835.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 95 664 749 aktier av serie A och 609 445 345 aktier av serie B.

Stockholm den 29 juni 2012

För ytterligare information, kontakta:

Jessica Ölvestad, IR Manager/Pressekreterare 08-788 52 82

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2012, klockan 10.00.