Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under juli månad har på aktieägares begäran 13 037 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 565 975 502.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 95 651 712 aktier av serie A och 609 458 382 aktier av serie B.

Stockholm den 31 juli 2012

För ytterligare information, kontakta gärna:

Jörgen Olsson, pressekreterare, 08-788 51 29

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2012 klockan 14.00 CET.