Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCA:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under juli månad har på aktieägares begäran 4 045 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 565 939 097.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 95 647 667 aktier av serie A och 609 462 427 aktier av serie B.

Stockholm den 31 augusti 2012

För ytterligare information, kontakta:

Jessica Ölvestad, pressekreterare 08-788 52 82

Notera

Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2012, klockan 10.00.