Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCA:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under december månad har på aktieägares begäran 653 435 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 544 613 327.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 93 278 137 aktier av serie A och 611 831 957 aktier av serie B.

Stockholm den 28 december 2012

För ytterligare information, kontakta:

Jessica Ölvestad, Pressekreterare 08-788 52 82

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 december 2012, klockan 10.30.