Delårssrapport Q1 2012

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI–31 MARS 2012 (jämfört med samma period föregående år)

Förpackningsverksamheten som är under försäljning redovisas enbart som en rad i resultaträkningen - Periodens resultat från avyttringsgrupp som innehas för försäljning. Kommentarerna i rapporten är därmed exklusive Förpackningsverksamheten.

Bildandet av ett samägt bolag i Australien/Nya Zeeland med försäljning av 50 procent av aktierna och med en dekonsolidering av verksamheten från årets början utgör den avyttring som kommenteras i rapporten.

  • Nettoomsättningen ökade med 1 procent (4 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar) till 19 490 (19 231) MSEK
  • Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 4 procent (7 procent exklusive avyttringar) till 1 834 (1 767) MSEK
  • Jämförelsestörande poster, omstruktureringskostnader m.m. uppgick till -150 (0) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 1,73 (1,89) SEK
  • Rörelsens kassaflöde uppgick till 1 301 (446) MSEK

 
(För tabell se bifogad pdf)
 

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Processerna med att slutföra köpet av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet och försäljningen av förpackningsverksamheten, exklusive de två kraftlinerbruken i Sverige, går enligt plan.

Hygienverksamheten utvecklas väl med fortsatt tillväxt, ökade marknadsandelar och en betydande resultatförbättring jämfört med föregående år. Skogsindustriprodukter påverkades negativt av högre råvaru- och energikostnader samt en svag marknadsutveckling inom tryckpapper, sågade trävaror och kraftliner. För första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet har vi också en sedvanlig säsongspåverkan. Vidare har verksamheten i Australien/Nya Zeeland dekonsoliderats från årsskiftet.

Nettoomsättningen för det första kvartalet 2012, exklusive valutaeffekter och avyttringar, ökade med 4 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen är främst hänförlig till god volymtillväxt inom samtliga verksamhetsområden. Försäljningsökningen har varit fortsatt hög på tillväxtmarknaderna där Personliga hygienprodukter och Mjukpapper ökade omsättningen med 23 respektive 14 procent.

Det operativa kassaflödet ökade till 1 778 (1 030) MSEK. Förbättringen är främst hänförlig till en lägre rörelsekapitalbindning jämfört med samma period föregående år.

För att stärka SCAs ställning på den viktiga asiatiska hygienmarknaden har SCA under början av 2012 tillkännagivit två förvärv. Under det första kvartalet 2012 träffade SCA avtal om förvärv av den Taiwan-baserade hygienkoncernen Everbeauty, ett ledande asiatiskt företag inom personliga hygienprodukter. Förvärvet skapar goda tillväxtmöjligheter på en strategisk tillväxtmarknad och ger SCA en ledande position inom inkontinensprodukter i Asien, exklusive Japan. Dessutom innebär förvärvet att SCA även inom barnblöjor stärker sin position och geografiska närvaro i Asien. Under början av april beslutade SCA att öka ägandet i kinesiska Vinda, Kinas tredje största mjukpappersföretag.

 

Web cast, flash: http://www.sca.com/WebcastQ12012flash
Web cast, wm: http://www.sca.com/WebcastQ12012wm
Annat Q1-material: http://www.sca.com/Q12012sv

 

För ytterligare information, kontakta:
 
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2012, klockan 13.00.