Årsredovisning för AB SCA Finans offentliggjord

  • Regulatoriskt pressmeddelande

AB SCA Finans årsredovisning för 2011 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.sca.com under Investerare/Kreditmarknad.

AB SCA Finans (publ) är ett helägt dotterbolag inom SCA-koncernen och ansvarar för upplåning, likviditet, valuta- och räntehantering samt utgör internbank för koncernbolagen.

Stockholm den 27 april, 2012

För ytterligare information, kontakta:

Jessica Ölvestad, Pressekreterare 08-788 52 82

Notera

Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april, klockan 16.00.