SCA etablerar joint venture i Australasien med Pacific Equity Partners

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har beslutat att etablera ett joint venture – samägt bolag – för sin befintliga verksamhet i Australasien med det australiensiska företaget Pacific Equity Partners (PEP). SCA och PEP Fund IV kommer att inneha 50 procent vardera i bolaget.

Att på utvalda marknader arbeta med lokala partners och med samägande är en väl fungerande strategi för SCA. Samarbetet i Australasien möjliggör en mer effektiv finansiering och ökar utvecklingstakten i verksamheten.

SCAs verksamhet i Australien, Nya Zeeland och Fiji har cirka 1 500 medarbetare. Verksamheten hade en omsättning på 4 400 MSEK 2010, varav cirka 70 procent inom mjukpapper och cirka 30 procent inom personliga hygienprodukter. I regionen tillverkar och säljer SCA ett antal ledande varumärken, däribland TENA, Tork, Sorbent, Purex, Libra, Treasures, Deeko och Handee Ultra.

Transaktionen medför att verksamheten kommer att dekonsolideras och redovisas som ett samriskbolag, enligt kapitalandelsmetoden.

I samband med refinansieringen av verksamheten och avyttringen av 50 procent av aktierna erhåller SCA 3 200 MSEK. I samband med transaktionen görs en nedskrivning av det bokförda värdet med 700 MSEK. Denna nedskrivning kommer att belasta resultatet i det fjärde kvartalet 2011.

– Samarbetet kommer att stärka våra verksamheter i Australien/Nya Zeeland och tryggar tillgång till lokal kompetens och den lokala kapitalmarknaden, vilket skapar förutsättningar för en snabbare utveckling av verksamheten, säger Jan Johansson, SCAs vd och koncernchef.

Affären blir föremål för godkännande av berörda myndigheter. Slutförandet kan förväntas ske inom en tidsperiod på två till tre månader.

Stockholm den 4 november 2011

För ytterligare information, kontakta gärna:
Pär Altan, chef medierelationer, 08 788 52 37
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08 788 51 30

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november kl 01.00 CET.