Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCA:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under februari månad har på aktieägares begäran 255 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 617 782 301.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 101 408 023 aktier av serie A och 603 702 071 aktier av serie B.

Stockholm den 28 februari 2011

För ytterligare information, kontakta gärna

Petter Tiger, pressekreterare, 08-788 53 62

 

Notera

Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari kl 14.30.