Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCA:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under mars månad har på aktieägares begäran 1 304 600 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 606 040 901.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 100 103 423 aktier av serie A och 605 006 671 aktier av serie B.

Stockholm den 31 mars 2011

För ytterligare information, kontakta gärna 
Petter Tiger, pressekreterare, 08-788 53 62

 

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars, klockan 14.30.