Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCA:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under juli månad har på aktieägares begäran 500 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 577 690 901.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 96 953 423 aktier av serie A och 608 156 671 aktier av serie B.

Stockholm den 29 juli 2011 

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juli klockan 14.30.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Jörgen Olsson, pressekreterare, 08-788 51 29