Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under september månad har på aktieägares begäran 362 003 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 574 432 874.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 96 591 420 aktier av serie A och 608 518 674 aktier av serie B.

Stockholm den 30 september 2011

För ytterligare information, kontakta gärna:
Jörgen Olsson, pressekreterare, 08-788 51 29

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2011 klockan 13.00 CET.