Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

 

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under november månad har på aktieägares begäran 990 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 574 423 964.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 96 590 430 aktier av serie A och 608 519 664 aktier av serie B.

Stockholm den 30 november 2011

För ytterligare information, kontakta
Petter Tiger, pressekreterare, 08-788 53 62

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2011, klockan 14.00.