Halvårsrapport Q2 2011

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI–30 JUNI 2011 (jämfört med samma period föregående år)

• Nettoomsättningen minskade med 2 procent (ökade med 5 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar) till 52 064 (53 266) MSEK
• Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, minskade med 5 procent (ökade med 1 procent exklusive valutaeffekter) till 4 262 (4 467) MSEK  
• Omstruktureringskostnader uppgick till 0 (451) MSEK
• Resultat per aktie ökade med 8 procent (13 procent exklusive valutaeffekter) till 3,85 (3,57) SEK    
• Rörelsens kassaflöde uppgick till 1 840 (2 816) MSEK

(För tabell se bifogad pdf)

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR
Återhämtningen i världsekonomin fortsätter, men i långsammare takt. Tillväxtmarknaderna uppvisar fortsatt stark tillväxt medan det i Europa är stora regionala skillnader. Den snabba utvecklingen i tillväxtmarknaderna har drivit upp råvarupriserna kraftigt. Mycket tyder på att priserna nu stabiliseras på en mycket hög nivå.

Under året har vi höjt våra egna priser, fortsatt genomföra kostnadsbesparingar och ökat takten av nya produktlanseringar.

Nettoomsättningen för andra kvartalet 2011 ökade med 5 procent och rörelseresultatet ökade med 2 procent jämfört med första kvartalet 2011. Resultatförbättringen är en följd av högre volymer och priser.

Nettoomsättningen för första halvåret 2011 ökade med 5 procent, exklusive valutaeffekter och avyttringar, som en följd av högre priser och volymer jämfört med motsvarande period föregående år.

Vid en jämförelse med första halvåret föregående år har kostnaderna för råvaror ökat med mer än 2 miljarder SEK. Vi har lyckats kompensera för detta med egna prisökningar och kostnadsbesparingar. Den svenska kronans förstärkning har medfört en minskning av rörelseresultatet med 600 MSEK. Samtliga affärsområden har påverkats. Under första halvåret 2011 har resultatet ej påverkats av omstruktureringskostnader.

Resultat per aktie ökade med 8 procent, 13 procent exklusive valutaeffekter.

Rörelseresultatet för första halvåret 2011 ökade med 1 procent, exklusive valutaeffekter och omstruktureringskostnader, jämfört med samma period föregående år. Högre priser och volymer samt kostnadsbesparingar kompenserade för kraftigt ökade råvaru-, energi- och distributionskostnader. Resultatet för Personliga hygienprodukter påverkades positivt av högre volymer och kostnadsbesparingar medan 420 MSEK i ökade råvarukostnader ledde till ett minskat resultat. Högre priser och förändrad produktmix samt ökade volymer påverkade resultatet inom Mjukpapper positivt. 400 MSEK i ökade råvarukostnader samt högre energi- och distributionskostnader ledde dock till ett minskat resultat.

Det kraftigt förbättrade resultatet inom Förpackningar förklaras av högre priser och volymer samt kostnadsbesparingar, vilket kompenserade för drygt en miljard SEK i ökade råvarukostnader. Resultatet för Skogsindustriprodukter försämrades som en följd av att ökade råvaru- och energikostnader samt svenska kronans förstärkning inte kompenserades fullt ut av högre priser och produktivitetsförbättringar.

Fortsatt god efterfrågan förväntas inom SCAs samtliga affärsområden.

För ytterligare information, kontakta:
Camilla Weiner, chef koncernstab Kommunikation, 08-788 52 34
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.