Delårsrapport Q3 2011

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2011 (jämfört med samma period föregående år)

• Nettoomsättningen minskade med 1 procent (ökade med 6 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar) till 79 001 (79 913) MSEK
 
• Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, minskade med 5 procent (minskade med 1 procent exklusive valutaeffekter) till 6 697 (7 041) MSEK
 
• Omstruktureringskostnader uppgick till 350 (931) MSEK
 
• Resultat per aktie ökade med 2 procent (7 procent exklusive valutaeffekter) till 5,66 (5,53) SEK
 
• Rörelsens kassaflöde uppgick till 4 397 (5 010) MSEK
 
• Rörelseresultatet i tredje kvartalet, exklusive omstruktureringskostnader, ökade med 13 procent jämfört med det andra kvartalet till 2 435 (2 150) MSEK

(För tabell se bifogad pdf)


KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Nettoomsättningen för de första nio månaderna 2011 ökade med 6 procent, exklusive valutaeffekter och avyttringar, som en följd av högre priser och volymer. Tillväxten inom hygienverksamheten är fortsatt god på tillväxtmarknaderna där Mjukpapper och Personliga hygienprodukter ökade försäljningen med 10 respektive 12 procent. Under året har också SCAs globala varumärken TENA för inkontinensskydd och Tork för mjukpapper för storförbrukare ökat sina marknadsandelar.

Rörelseresultatet för de första nio månaderna 2011 minskade med 1 procent, exklusive omstruktureringskostnader och valutaeffekter, jämfört med samma period föregående år. Högre priser och volymer samt kostnadsbesparingar, kompenserade i allt väsentligt för drygt 3 miljarder högre råvarukostnader samt högre energi- och distributionskostnader. Den svenska kronans förstärkning minskade rörelseresultatet med 700 MSEK.

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet 2011 ökade med 1 procent och rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, ökade med 13 procent jämfört med det andra kvartalet. Samtliga affärsområden förbättrade resultatet. Koncernens högre resultat förklaras främst av att prishöjningar kompenserat för 280 MSEK i ökade råvarukostnader.

Resultat per aktie för de första nio månaderna ökade med 2 procent, 7 procent exklusive valutaeffekter jämfört med samma period föregående år.

Ett effektiviseringsprogram har påbörjats under tredje kvartalet, inom främst hygien- och förpackningsverksamheterna, om totalt 1 400 MSEK varav kassaflödespåverkande kostnader på 900 MSEK. Tredje kvartalet har belastats med omstruktureringskostnader om 350 MSEK. Åtgärderna leder till en årlig besparing om cirka 700 MSEK inom en tvåårsperiod.

Osäkerheten kring utvecklingen i världsekonomin har ökat och det gör den framtida konjunkturutvecklingen svårbedömd. Vi ser ännu ingen negativ påverkan på efterfrågan av våra produkter.

 
Web cast, flash: http://www.sca.com/WebcastQ32011flash
Web cast, wm: http://www.sca.com/WebcastQ32011wm
Bilder: http://www.sca.com/ImagesQ32011
Annat Q3-material: http://www.sca.com/Q32011sv

 
För ytterligare information, kontakta:
Camilla Weiner, chef koncernstab Kommunikation, 08-788 52 34
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.