Delårsrapport Q1 2011

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI–31 MARS 2011 (jämfört med samma period föregående år) 

  • Nettoomsättningen minskade med 3 procent (ökade med 6 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar) till 25 393 (26 199) MSEK
  • Resultat före skatt, exklusive omstruktureringskostnader, ökade med 4 procent (10 procent exklusive valutaeffekter) till 1 810 (1 748) MSEK 
  • Omstruktureringskostnader uppgick till 0 (244) MSEK
  • Periodens resultat, exklusive omstruktureringskostnader, ökade med 6 procent till 1 339 (1 259) MSEK
  • Resultat per aktie ökade med 24 procent till 1,89 (1,53) SEK                              
  • Rörelsens kassaflöde uppgick till 353 (1 148) MSEK

(För tabell se bifogad pdf)


KONCERNCHEFENS KOMMENTAR                  

Nettoomsättningen för det första kvartalet 2011, exklusive effekter från valutakursförändringar och avyttringar, ökade med 6 procent som en följd av högre priser och volymer jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Rörelseresultatet för det första kvartalet 2011, exklusive omstruktureringskostnader och valutaeffekter, ökade med 10 procent jämfört med samma period föregående år. Högre priser och volymer samt kostnadsbesparingar har kompenserat för 1,3 miljarder SEK i ökade råvarukostnader. Periodens resultat, exklusive omstruktureringskostnader, ökade med 6 procent (12 procent exklusive valutakurseffekter) och resultat per aktie ökade med 24 procent.

Rörelsens kassaflöde för det första kvartalet 2011 uppgick till 353 (1 148) MSEK. Minskningen är främst en följd av högre rörelsekapital och ökade löpande investeringar.

Under det första kvartalet 2011 minskade rörelseresultatet för Personliga hygienprodukter och Mjukpapper jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Minskningen förklaras i allt väsentligt av högre råvarukostnader. Det kraftigt förbättrade rörelseresultatet inom Förpackningar förklaras av högre priser och volymer samt kostnadsbesparingar, vilket kompenserade för en halv miljard SEK i ökade råvarukostnader. Rörelseresultatet för Skogsindustriprodukter förbättrades tack vare ett bättre resultat för tryckpappersverksamheten.

Rörelseresultatet för det första kvartalet 2011, exklusive valutaeffekter, minskade med 16 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2010. Det lägre resultatet är en följd av säsongsmässigt lägre volymer samt högre råvaru- och energikostnader.

Prishöjningar, nya produktlanseringar samt aktiviteter för att sänka kostnaderna genomförs för att kompensera för de kraftigt ökade råvarukostnaderna. Effekterna av detta kommer att få genomslag under det andra halvåret. Inom Förpackningar förväntas wellpappriserna fortsätta att stiga under det andra kvartalet.

Inom Mjukpapper har beslut fattats om investeringar i utökad kapacitet i Ryssland och Tyskland för att ytterligare stärka vår marknadsposition och lönsamhet. Investeringarna i dessa två anläggningar uppgår till cirka 2,3 miljarder SEK och produktionsstart är planerad till 2013.

God efterfrågan förväntas inom SCAs samtliga affärsområden under 2011.


För ytterligare information, kontakta:
Camilla Weiner, chef koncernstab Kommunikation, 08-788 52 34
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.