Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under september månad har på aktieägares begäran 209 148 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 618 544 601.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 101 492 723 aktier av serie A och 603 617 371 aktier av serie B.

Stockholm den 30 september 2010 

För ytterligare information, kontakta gärna
Petter Tiger, pressekreterare, 08-788 53 62

Notera

Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument.