Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Stockholm den 30 december 2010

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under december månad har på aktieägares begäran 84 445 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 617 784 596.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 101 408 278 aktier av serie A och 603 701 816 aktier av serie B.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Jörgen Olsson, pressekreterare, 08-788 51 29

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument.