Halvårsrapport Q2 2010

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI–30 JUNI 2010 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen minskade med 3 procent (exklusive valutaeffekter en ökning med
    4 procent) till 54 374 (56 242) MSEK
  • Resultat före skatt, exklusive omstruktureringskostnader, ökade med 12 procent (16 procent exklusive valutaeffekter) till 3 944 (3 525) MSEK
  • Omstruktureringskostnader uppgick till 451 (439) MSEK
  • Periodens resultat, exklusive omstruktureringskostnader, ökade med 10 procent till 2 860 (2 608) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 3,57 (3,24) SEK                    
  • Rörelsens kassaflöde uppgick till 2 816 (4 687) MSEK


(FÖR TABELL SE BIFOGAD PDF)


KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Nettoomsättningen för det andra kvartalet 2010, exklusive effekter från valutakursförändringar, ökade med 6 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, ökade med 3 procent (6 procent exklusive valutaeffekter) och uppgick till 2 440 MSEK. Resultat före skatt, exklusive omstruktureringskostnader, ökade med 9 procent (12 procent exklusive valutaeffekter).  

Jämfört med första kvartalet 2010 ökade resultatet före skatt med 26 procent. 

Rörelsens kassaflöde för första halvåret uppgick till 2 816 (4 687) MSEK. Minskningen beror främst på ökade lagervärden till följd av högre råvarupriser. 

Inom Personliga hygienprodukter minskade rörelseresultatet under andra kvartalet med 8 procent (4 procent exklusive valutaeffekter) jämfört med samma period föregående år främst på grund av ökade marknadsaktiviteter och högre råvarukostnader medan volymökningar för inkontinensprodukter och mensskydd bidrog positivt. Rörelseresultatet för Mjukpapper minskade med 22 procent (19 procent exklusive valutaeffekter) främst en följd av högre råvarukostnader. Andra kvartalet avslutades starkt med lägre kostnader i produktion och distribution samt ökade volymer inom mjukpapper för storförbrukare, vilket fick en positiv påverkan på rörelsemarginalen. 

Inom Förpackningar ökade rörelseresultatet under andra kvartalet till 306 (11) MSEK. Högre priser och volymer samt besparingar från omstruktureringsprogrammet förbättrade resultatet. Rörelsemarginalen förbättrades under andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Skogsindustriprodukters rörelseresultat ökade med 8 procent som en följd av förbättrad lönsamhet inom massa, virke och sågade trävaror. 

SCAs hygienprodukter utvecklas fortsatt bra med god tillväxt för inkontinensprodukter och mjukpapper för storförbrukare. Inom Mjukpapper genomförs prishöjningar vilket kommer att få genomslag successivt under andra halvåret 2010. Inom Förpackningar ökar efterfrågan och priserna stiger successivt. Efterfrågan på tryckpapper i Europa har förbättrats men från en låg nivå.


För ytterligare information, kontakta gärna:
Lennart Persson, CFO och vice vd, 08-788 51 22
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.