Så ska SCA bidra till ökad klimatnytta

  • Nyhet
  • Hållbarhet

Till 2040 ska den klimatnytta som skogsindustrin bidrar med öka med 30 procent. För SCA, som redan är starkt klimatpositiva, är det en logisk utveckling som också kan bidra till affärsnytta.

– Klimatnyttan som skapas genom produkterna är ett tungt vägande skäl till ökad efterfrågan i framtiden. Vi som bolag har möjligheten att hjälpa samhället att ersätta produkter med högt fossilt avtryck genom våra affärer, säger Susanne Rutqvist, ansvarig för SCAs klimatarbete. 

SCA är ett starkt klimatpositivt företag och bidrog 2022 med en klimatnytta om 10,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Nyttan skapas genom två likvärdigt starka faktorer: Dels genom nettoinbindningen i bolagets växande skogar och dels genom att produkter med stort fossilt negativt avtryck kan bytas ut mot produkter gjorda av eller baserade på biomassa från skogen.

Branschorganisationen Skogsindustrierna, i vilken SCA och 200 andra företag är medlemmar, har beslutat att gemensamt öka näringens positiva klimatnytta med 30 procent innan år 2040. 

– Det är en ambitiös, men realistisk, målsättning för en näring som i sin natur är klimatnyttig och bygger på effektivt användande av en förnybar råvara. Som Europas största privata skogsägare är det helt naturligt att SCA har en viktig roll i att förverkliga detta löfte, säger Susanne Rutqvist. 

Vägen mot målet går genom tre huvudsakliga områden. I det första ledet handlar det om att utveckla och växa skogsinnehavet och genom det skapa en större kolinbindning i skogarna. 

Nästa led är att öka det som brukar kallas ”substiutionsnyttan” som enkelt uttryckt är den positiva klimateffekt som skapas när betong ersätts med trä i konstruktioner, plastförpackningar byts ut mot pappersförpackningar eller fossilt drivmedel fasas ut till förmån för biodrivmedel. Här har SCA redan stärkt sina framtidsmöjligheter genom offensiva investeringar som ökar kapaciteten i sågverk, massabruk och kraftlinerfabriker.

– Vi jobbar för att öka vår kapacitet att göra klimatsmarta produkter och då kommer också vår förmåga att bidra med mer klimatnytta följa med. Eftersom produkterna är förnybara så finns det ett tydligt samband mellan ökad produktion och växande klimatnytta, säger Susanne Rutqvist. 

Det tredje området för att sammantaget få ett ännu större positivt bidrag till klimatnyttan är att systematiskt jobba för minskade fossila utsläpp inom värdekedjan. SCA har kommit långt inom de industriella processerna och har i många fall näst intill fossilfria produktionsprocesser. 

Allt som allt är den negativa påverkan från fossila utsläpp cirka 0,7 miljoner ton koldioxid. 

– Det handlar inte minst om transporter och där i ligger en relativt stor utmaning som vi, vår näring och resten av samhället kommer behöva lösa gemensamt. Teknikutvecklingen går snabbt, men det handlar också om att få till en samhällsinfrastruktur som underlättar att ställa om fordonsflottan. Här kommer det krävas bred samverkan under lång tid, säger Susanne Rutqvist. 

Denna nyhet publicerades i SCAs nyhetsbrev, vill du också prenumerera på nyhetsbrevet? Klicka här.  

Foto: Michael Engman