Aktivt arbete för rikare biologisk mångfald

  • Nyhet
  • Skog
  • Hållbarhet

Sveriges livskraftiga skogar ska utvecklas så att både tillväxten och den biologiska mångfalden ökar. Det är ett systematiskt arbete som hos SCA pågått under lång tid och nu är ett uttalat löfte inom skogsnäringens branschsamarbete. – Det görs många bra insatser som kommer ge goda resultat, men det är värdefullt att näringen arbetar tillsammans och har gemensamma mål. Det kommer stärka och öka värdet på det hållbara skogsbruket, säger SCAs skogsskötselchef Ola Kårén.

SCA har tillsammans med över 200 andra bolag som är verksamma inom organisationen Skogsindustrierna enats om en framtidsagenda med flera olika löften. Ett av dessa är att svenska skogar ska vara ännu mer livskraftiga och ha en rikare biologisk mångfald 2040. 

Ola Kårén menar att det gemensamma löftet har ett stort värde trots att SCA och andra företag under lång tid arbetat aktivt med frågorna. 

– Skogen tar ordentligt med tid på sig från det att man genomför en förändring tills att åtgärden får genomslag. Exempelvis gjordes det för ett par decennier sedan förändringar i hur man brukar skogen. Nu har vi mindre hyggen, lämnar kvar en hel del träd vid avverkning, gör andra hänsynsåtgärder och har med mångfalden i skogsplaneringen på ett helt annat sätt. Över tid kommer det vi gör nu bidra till andra strukturer med mer lövskog, mer död ved och större inslag av äldre skog, säger Ola Kårén.

– I Västerbotten, exempelvis, har vi marker där vi med stolthet kan se att den vitryggiga hackspetten etablerat sig. Det är ett gott betyg för arbetet vi gjort och en indikation på att markerna blivit gynnsamma även för ett stort antal andra arter, säger Ola Kårén. 

Hos SCA bedrivs ett aktivt arbete för att främja biologisk mångfald. Exempelvis har företaget 203 djur- och växtarter som benämns som särskilt utpekade ansvarsarter. Det är rödlistade arter som finns på bolagets mark och som kan påverkas av skogsbruk. SCA har som en följd av det identifierat 10 olika livsmiljöer som representerar hänsynsarternas ekologiska krav och genomför riktade åtgärder för att bevara och utveckla dessa livsmiljöer. 

– Ett exempel är naturvårdsbränningar i områden där vi vet att det finns ansvarsarter som gynnas av att det finns bränd ved i skogen. Då går vi in och genomför kontrollerade bränningar och ger arten bättre möjligheter att sprida sig, säger Ola Kårén. 

SCA genomför även andra åtgärder som kan bidra till att stärka förutsättningarna för biologisk mångfald, exempelvis genom restaurering av våtmarker på platser som bedöms lämpliga och i riktade projekt. 

Ett exempel är vattenvårdsprojektet LIFE Revives som går ut på att återskapa bestånd av flodpärlmussla och dess livsmiljö i norra Sverige. Det genomförs i samarbete med många andra aktörer och pågår fram till 2027. 

Parallellt med detta driver SCA även fem stora mångfaldsparker i norra Sverige. Mångfaldsparkerna utgörs av områden som präglas av större mångfald än skogslandskapet i allmänhet. Parkerna omfattar landskapsavsnitt på mellan 1 300 och över 3 000 hektar. En stor del av den produktiva skogsmarksarealen är avsatt eller brukas med metoder som särskilt värnar natur-, kultur- eller sociala värden och här kan vi utveckla arbetet med naturvård i ett landskapsperspektiv. 

En stor fördel med parkerna är att forskare och andra kan bidra till ett bättre kunskapsläge genom att genomföra studier som inte är möjliga att göra i till exempel naturreservat. 

– Mångfaldsparkerna har breda nyttor. Vi har exempelvis sett att en park i Västerbotten blivit hem åt den väldigt ovanliga rödhalsade brunbaggen och i Ångermanland har förekomsten av marksvampar utvecklats positivt, med etablering av arter som vi tidigare inte sett där, säger Ola Kårén.

– Tillsammans med möjligheten till bättre studier kan mångfaldsparkerna bli ett verktyg för mer kunskap som ger bättre arbetssätt och ökad precision i naturvårdsarbetet, säger Ola Kårén. 

Denna nyhet publicerades i SCAs nyhetsbrev, vill du också prenumerera på nyhetsbrevet? Klicka här.