Skogen lösning för höjda ambitioner för fossilfritt flygbränsle

  • Nyhet
  • Förnybar energi
  • Koncernnyheter

Den politiska kravbilden på fossilfritt bränsle för europeiskt flyg trappas upp. Det är en stor möjlighet för SCAs affärsområde Förnybar Energi – men på samma gång en stor utmaning. - Det mest grundläggande för att hantera omställningen från olja, även i många andra sektorer, är fossilfri el och god tillgång till råvara. Det kommer kräva enorma insatser och arbetet måste tillåtas gå snabbare, säger Mikael Källgren, affärsområdeschef SCA Förnybar Energi.

Europaparlamentet och EU:s ministerråd har nått en uppgörelse om grönare flygbränsle, vilket är en del av unionens klimatpaket Fit for 55. I korthet innebär det att en större del fossilfritt bränsle ska blandas in och år 2050 ska 70 procent av drivmedlet vara förnybart. För att EU-beslutet ska bli verklighet måste det till stora utbudsökningar av förnybart bränsle.

SCA bygger tillsammans med ST1 ett helt nytt bioraffinaderi i Göteborg. Där förväntas omkring 200 000 ton flytande biodrivmedel produceras av biprodukten tallolja från SCAs massabruk.SCA har även beviljade miljötillstånd för ytterligare ett bioraffinaderi, i Timrå, där något investeringsbeslut ännu inte är taget. 

- Politiken styr i dag mot att trappa upp kravbilden och skapa incitament för investeringar i ökad produktion av grönt bränsle för inte minst flyg, vilket är helt rätt. För att det ska bli verkliga projekt så måste politiken också skapa förutsättningar för produktion och distribution av mer konkurrenskraftigt prissatt fossilfri el. Incitament är bra, men det måste också gå att agera på dessa, säger Mikael Källgren. 

En stor bromskloss för att använda befintliga biprodukter från det hållbara aktiva skogsbruket till att producera biodrivmedel finns på energisidan. Det handlar dels om distribution av el till nya anläggningar där befintliga nät ofta är otillräckliga och ledtider för att utökad nätkapacitet är långa. Men det handlar också om generellt ökade behov av mer fossilfri elproduktion. 

- Energimyndigheten skattar att behovet av el kommer dubbleras till 2035 och det är en väldigt kort tidshorisont med tanke på dagens tillståndsprocesser. För trygghet i stora och långsiktiga investeringar måste grundförutsättningarna vara på plats och så är inte fallet i dag. Det behöver göras mycket mer, säger Mikael Källgren. 

SCA har nyligen skrivit på DN Debatt om fem förslag för att öka elproduktionen och skapa förutsättningar för smartare och effektivare användning av de bästa lägena för vindkraft. 

- Det är fem relativt enkla och samtidigt kraftfulla åtgärder som skulle skicka en tydlig signal om att politiken vill göra det enklare och snabbare att investera i fossilfri vindkraft. Vi tror att det är ett bra första steg för att öka tempot i omställningen och möjliggöra investeringar i mer grönt bränsle, säger Mikael Källgren. 

Foto: Michael Engman