Sällsynta insekter lever på SCA-mark i Norrbotten

  • Nyhet
  • Skog
  • Hållbarhet

Flera sällsynta insekter som trivs på gammal lövved har hittats på SCA-mark i Bodens och Luleå kommun. Insekterna registrerades i tre områden som är rika på lövträd vid en inventering som insektsexperten Lars-Ove Wikars gjorde på uppdrag av SCA.

Under inventeringen besöktes cirka 40 lövrika bestånd i ett av SCAs så kallade ÅGP-landskap. SCA har tagit fram tio ÅGP-landskap där det finns koncentrationer av vissa ÅGP-arter som har höga krav på sina livsmiljöer och som behöver specifika skötselåtgärder. ÅGP-arter omfattas av nationella åtgärdsprogram som Naturvårdsverket har slagit fast, därav namnet ÅGP (ÅtGärdsProgram). Det ingår totalt 30 ÅGP-arter i SCAs 200 ansvarsarter.

Inventeringen var koncentrerad till vissa kluster av SCAs frivilliga avsättningar inom ÅGP-landskapet, som består av områdena Ljuså, Aldersnäs och Snöberget. Områdena ligger intill naturreservaten Storhuvudet, Snottermyrberget och Snöberget.

– Det här områdena är kända för att de har höga naturvärden knutna till lövträd, och vi har utfört viss naturvårdande skötsel i olika delar medan andra delar är orörda. Fokus för vår inventering var insektsarter som är klassade som ÅGP-arter. Arterna ingår i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram ”Skalbaggar på björkved i Norrland” och ”Hotade arter på asp i Norrland”, förklarar Mariana Jussila-Wahlberg, SCAs naturvårdsspecialist i Norrbotten.

Framgångsrik inventering

Aspbarkgnagare

Under åtta dagar i augusti registrerade olika insekter i områdena, främst utifrån gnagspår och fynd av larver. Under inventeringen registrerades även en hel del andra arter också, som till exempel olika lavar, svampar och fåglar. Och det blev en framgångsrik inventering.
Lasse Wikars sammanställning innehåller drygt 200 fynd av naturvårdsintressanta arter och 32 fynd av arter som ingår i de två åtgärdsprogrammen. Bland annat hittades den mycket sällsynta karelska barkflugan liksom aspbarkgnagare, djupsvart brunbagge och större svartbagge.

– Det här är glada nyheter. Vi misstänkte att karelsk barkfluga skulle kunna finnas på vår mark och nu vet vi att den faktiskt finns i två bestånd. Det var också roligt att få veta att vi även har djupsvart brunbagge och större svartbagge i vår skog, säger Mariana.

Dessutom registrerades cirka 50 så kallade icke-fynd, vilket betyder att det finns lämpliga vedsubstrat, eller livsmiljöer, men att man inte kunde hitta någon art under inventeringen.
Under inventeringen hittade man också liten aspgelélav. Den är ingen insekt men ingår i ÅGP-programmet ”Hotade arter på asp i Norrland”.  Laven är mer utbredd än insekterna och den enda arten som noterades i alla tre landskap.

Anpassa naturvårdsskötseln

– Vårt mål är att fokusera vårt naturvårdsarbete på att gynna ÅGP-arter som finns inom avgränsade landskap på SCAs markinnehav. Med en sådan fokusering kan vi bättre anpassa naturvårdsskötseln och andra åtgärder så att de verkligen gör skillnad för de mest skyddsvärda arterna i landskapet.

Lasse Wikars konstaterar dock i sin rapport att många arter förekommer i starkt fragmenterade, alltså utspridda, populationer. Det innebär att spridningen inom landskapen helt eller delvis har upphört och att spridning endast sker inom och till intilliggande bestånd.

–  Lasse skriver i sin rapport att den stora graden av fragmentering tillsammans med de mycket höga  naturvärdena i landskapen, som är unika för  hela landet, ställer stora krav på planering, lokalisering och utförande av naturvårdsåtgärder. Och så är det, här gäller det att vi gör rätt åtgärder på rätt plats, säger Mariana.

Värdefull kunskap

Tack vare inventeringen har SCA fått ny och värdefull kunskap om sällsynta och känsliga insekter, och undersökningen bekräftar också att man pekat ut rätt områden som skyddsvärda.

– Lasse har dessutom gett förslag på åtgärder som kan gynna arterna. Det kan exempelvis handla om att göra en försiktig naturvårdsgallring av gran för att gynna aspar där aspbarkgnagaren trivs eller att bevara områden med gammal björk för att säkerställa livsmiljön för djupsvart brunbagge, säger Mariana och tillägger:

– Sedan vet vi ju inget om artförekomsten i de angränsande naturreservaten. Men om länsstyrelsen gör en egen inventering skulle vi kunna samarbeta för att ännu bättre värna de arter som lever på anslutande marker.

Foto: Lars-Owe Wikars

Arter och livsmiljöer

Några av de ÅGP-arter som hittades vid inventeringen och deras livsmiljöer

Karelsk barkfluga

Livmiljö karelsk barkfluga

Djupsvart brunbagge

Livsmiljö djupsvart brunbagge

Aspbarkgnagare

Livsmiljö aspbarkgnagare