Mer vindkraft och bättre nät är nyckeln för ökad produktion av biodrivmedel

  • Nyhet
  • Förnybar energi
  • Hållbarhet
  • Koncernnyheter

Klimatomställningen kräver helt nya industrier och ofta stor tillgång till fossilfri el för att kunna leverera de produkter som ska ersätta fossilbaserade produkter. Det gör att elnätsfrågan blir helt central för att möjliggöra nya investeringar. - Just nu bygger vi industrimark vid Östrands massafabrik i Timrå kommun och har beviljade miljötillstånd för ett bioraffinaderi för klimatsmarta bränslen, men innan vi vet om vi får tillgång till elnät som kan distribuera tillräckligt med el så kan vi inte fatta några beslut om investeringar, säger Roger Östlin, chef för drivmedel på SCA Förnybar Energi.

Strax väster om Östrands massabruk bygger SCA i detta nu ny industrimark genom en avancerad konstruktion för att möjliggöra landutbyggnad över en mindre del av Skönviken. Sammantaget är det 20 hektar mark som förbereds och arbetet väntas pågå fram till 2025. 

På samma plats har SCA redan beviljade miljötillstånd för att bygga ett bioraffinaderi med möjligheten att producera 300 000 ton biodrivmedel varje år. Men än så länge är inget investeringsbeslut taget. 

- Behovet, alltså efterfrågan, på biodrivmedel finns för alla typer av fordon, inte minst tunga transporter och flyg. Hela världen står inför en klimatomställning och transportsektorn har ett stort behov av att få ett ökat utbud av gröna drivmedel, men att besluta om en ny fabrik är en lång process som kräver att grundförutsättningarna är på plats, säger Roger Östlin. 

Vid sidan om efterfrågan på produkten och beviljade tillstånd krävs även tillgång till bioråvara från skogen och en betydande mängd fossilfri el. För ett bioraffinaderi i den storlek som SCA har beviljade tillstånd för bedöms omkring 3 TWh el, cirka 2 procent av den svenska elanvändningen, krävas. SCA har tidigare aviserat en vilja att medverka till ökad elproduktion genom satsningar på vindkraft på den egna marken. 

- Behovet av el ökar generellt relativt snabbt och för att bibehålla konkurrenskraft i regionen så vill vi själva tillföra ny produktion som motsvarar ungefär det ökade behovet som en eventuell egen investering skulle medföra. Vi behöver helt enkelt säkerställa produktion av mer el, säger Roger Östlin. 

Än viktigare än ökad elproduktion är distribution till verksamhetsplatsen. Konkret innebär det att en eventuell framtida industri behöver ges förutsättningar att ansluta till elnätet och att infrastrukturen är dimensionerad för att klara av överföringen. SCA har ansökt om att tilldelas plats i elnätet, men eftersom elnätsoperatörerna har monopol på nätet så följs en rutin som ska medföra att alla ansökningar behandlas likvärdigt. I praktiken innebär det att elnätsägaren inte har möjligheten att prioritera ett konkret projekt med beviljade tillstånd och goda förutsättningar att förverkligas framför mer ofärdiga projekt. 

- Svenska Kraftnät utreder vad man kan göra för att förbättra turordningen, men som det är nu tvingas vi ha tålamod och kan inte jobba så snabbt som vi själva önskar. Det känns så klart lite olyckligt att marknaden skriker efter förnybara drivmedel samtidigt som vi sitter och väntar på besked, men så ser reglerna ut just nu, säger Roger Östlin. 

Det borde skapas bättre möjligheter att prioritera mellan projekt, så att mogna och angelägna projekt kan få besked snabbt. Det är generellt viktigt om samhällsomställningen inte ska dras i långbänk, säger Roger Östlin.

Foto: Torbjörn Bergkvist