Hög självförsörjning av el till låg risk

  • Nyhet
  • Förnybar energi
  • Hållbarhet

SCA är Europas största privata skogsägare och bolagets 2,7 miljoner hektar mark erbjuder förutom virkesförsörjning också gott om goda vindlägen. Det ger bolaget goda förutsättningar att producera förnybar el genom landbaserad vindkraft. Redan i dag står mer än 20 procent av Sveriges installerade vindkraft på SCAs mark i norra Sverige.

Med satsningen på egen vindkraft strävar bolaget mot att uppnå full självförsörjning av det egna elbehovet. För att uppnå en hög självförsörjningsgrad till lägsta möjliga risk har bolaget aktivt valt att inte gå in i så kallade Power Purchase Agreements, PPA. 

– Vi vill kunna producera förnybar el och ha en hög självförsörjningsgrad som matchar våra egna behov. Det vill vi göra till låg risk och har därför avstått PPA, till exempel avseende produktionen vid Skogberget, säger Mikael Källgren, chef för Förnybar Energi på SCA. 

För att minimera de ekonomiska riskerna agerar SCA på liknande sätt på elmarknaden för både produktion och konsumtion, vilket innebär att prisvariationer tar ut varandra. Detta görs utan att ingå PPA för de vindkraftsparker som bolaget äger. 

PPA fördelar elmarknadens risker mellan avtalets parter. Den typ av PPA som drabbat flera vindparksbolags lönsamhet innebär en skyldighet att leverera en bestämd mängd el under en viss tidsperiod till ett fast avtalat pris, vilket kan innebära att parkägare kan komma att behöva köpa in dyrare el på spotmarknaden när den egna produktionen inte räcker till. Inte minst under 2022, när den ryska gasimporten till EU stoppades och elpriset steg kraftigt, drabbades flera kraftbolag med denna typ av exponering av betydande underskott.

Som ett led i att uppnå en hög självförsörjningsgrad av elektricitet och öka bolagets redan stora klimatnytta har SCA genomfört förvärv av två vindparker som ska drivas i egen regi. 

Det handlar dels om den redan existerande parken Skogberget i Markbygden, Piteå, och vindkraftsprojektet Fasikan, beläget på SCAs mark i Bräcke kommun i Jämtland. Det senare ska färdigställas och tas i drift i början av 2026. 

Genom egen vindkraft tillför SCA elproduktion, bidrar till en mer konkurrenskraftig prisbild och hög självförsörjningsgrad. 

Vid sidan av att äga och driva egna vindkraftparker upp till full självförsörjning så omfattar SCAs vindkraftstrategi även markarrenden för andra operatörer och projektutveckling där parker kan säljas eller behållas för egen drift. 

Denna nyhet publicerades i SCAs nyhetsbrev, vill du också prenumerera på nyhetsbrevet? Klicka här.

Foto: Torbjörn Bergkvist