Bioenergi gör värdekedjor mer hållbara

  • Nyhet
  • Hållbarhet
  • Koncernnyheter

Bioenergi är i dag den största energikällan i Sverige och basen för ett svenskt system med låg miljö- och klimatpåverkan. Under våren har SCA utökat produktionen av fossilfri energi med en pelletsanläggning vid sågverket i Rundvik. SCA producerar nu drygt 300 000 ton pellets årligen. När dessa pellets förbränns i stället för fossilt bränsle skapas en klimatnytta på knappt 400 000 ton koldioxid per år.

Stefan Rönnqvist, chef för SCAs biobränsleverksamhet, konstaterar att Sverige som land satsat mycket på bioenergi som en bärande del av energisystemet. Det gör att fossilfri och klimatsmart energi kan levereras för värmeproduktion, i allt från enskilda pannor till storskalig produktion av fjärrvärme, men också för elproduktion i kraftvärmeanläggningar och för industrins processbehov. 

 - Det är klimatsmart och resurseffektivt att använda biprodukter från skogsindustrin som bränsle, direkt från skogen eller förädlade till pellets. Biobränslen gör stor klimatnytta när de ersätter fossil energi. Bioenergin bidrar också till en högre grad av oberoende av gas och olja från exempelvis Ryssland, vilket självfallet också har ett stort värde, säger Stefan Rönnqvist.

Under våren har SCA gått i mål med ett investeringsprojekt i Rundvik i Västerbotten som möjliggör produktion av pellets vid det lokala sågverket. Det är en investering som inte bara breddar och stärker sågens verksamhet, utan också bidrar till att göra hela företagets värdekedja ännu mer hållbar. 

Genom den nya anläggningen kommer sågverket i Rundvik kunna producera mellan 25 000 och 30 000 ton pellets per år. En kapacitet som i praktiken innebär att allt det kutterspån som i dag genereras från hyvleriet, i stället för att transporteras vidare för förädling, kommer kunna göras till fossilfritt bränsle direkt på plats.

Pelletsen som ska tillverkas i Rundvik kommer både erbjudas till försäljning på den lokala marknaden och användas vid pappersbruket i Obbola strax utanför Umeå. Användningen i Obbola gör att transporterna av biobränslen till Obbola kortas med drygt 11 000 mil varje år. En minskning som motsvarar drygt 115 ton koldioxid om året.

Susanne Rutqvist, produktchef för containerboard vid SCA Obbola, SCA Munksund och ansvarig för att leda SCAs klimatarbete, menar att investeringen är ett bra exempel på förstärkt hållbarhet i värdekedjan.

- Det är flera lager av nyttor som samverkar för både affärs- och klimatnytta. Det är bra för verksamheten i Rundvik, stärker Obbolas arbete med en fossilfri värdekedja och sparar in transporter när råvaran används mer effektivt, säger Susanne Rutqvist.

Sammantaget, med utökningen i Rundvik, producerar SCA cirka 300 000 ton klimatsmarta pellets varje år. Det är en volym som tränger undan fossil energianvändning och vid förbränning skapar en klimatnytta om ungefär 400 000 ton koldioxid varje år. 

 - Skogens råvara är fantastisk på det sättet. Ju mer sågade produkter, som fungerar som långlivad koldioxidlagring i exempelvis byggnader, som vi producerar desto större strömmar av biprodukter skapas och ur dessa går det att skapa andra klimatsmarta produkter som ersätter olja och gas. Det är ett tydligt exempel på att affärsnytta kan gå hand i hand med klimatnytta, säger Susanne Rutqvist.

Foto: Michael Engman