SCA skyddar stora skogar i Norrbotten genom historiskt avtal

  • Nyhet
  • Skog
  • Hållbarhet

SCA har under decennier förvaltat skogsområden med höga naturvärden i Jokkmokks kommun. I veckan, den 19 september, presenterades en överenskommelse om formellt och långsiktigt skydd där totalt 1 114 hektar blir reservat eller naturvårdsområden.

25 skogar med höga naturvärden på SCA:s mark får nu ett långsiktigt skydd i form av naturreservat och naturvårdsavtal. Områdena ligger i Jokkmokks kommun och omfattar totalt 1 114 hektar produktiv skog. Överenskommelsen har slutits mellan SCA, Länsstyrelsen Norrbotten, Naturvårdsverket och gruppen Steget Före.

- Det här är värdefulla skogsmiljöer som är viktiga för den biologiska mångfalden som SCA under decennier förvaltat och inte bedrivit skogsbruk i. Att vi nu lyckas ro en överenskommelse i hamn och skapa ett långsiktigt formellt skydd är mycket positivt och tryggar framtiden för dessa skogar, säger Hans Djurberg, hållbarhetschef på SCA. 

Hans Djurberg
Hans Djurberg, hållbarhetschef på SCA. Foto. Robert Östholm

Processen med uppgörelsen har pågått i omkring 30 års tid sedan Steget Före-gruppen bildades. Sedan 1998 har det funnits en utfästelse om långsiktigt bevarande av områdena och SCA har, i nära dialog med Steget Före-gruppen, värnat de aktuella skogsmiljöerna. Med dagens uppgörelse blir skogarna formellt skyddade för framtiden genom att staten ersätter SCA för bildandet av åtta naturreservat samtidigt som det sluts avtal om naturvårdsavtal utan ersättning på 17 områden.

- Bevarande av biologisk mångfald handlar om att göra rätt åtgärd på rätt plats - som att prioritera att prioriterade livsmiljöer avsätts och nyskapas. Det här är exempel på unika skogsmiljöer som har höga värden för biologisk mångfald och friluftsliv, så dessa har vi på helt frivillig väg skyddat under väldigt lång tid. När vi nu efter lång tid kommer i mål och skogen ges ett formellt skydd så är det en framgång för alla inblandade parter, säger Hans Djurberg.

Länsstyrelsens webbplats finns ytterligare information om exakt vilka områden som omfattas av reservatsbildning och naturvårdsavtal.

Foto överst: Magnus Eklund