SCA och Medelpads botaniska förening samarbetar

  • Nyhet
  • Skog
  • Hållbarhet

SCA och Medelpads botaniska förening har tecknat ett treårigt samarbetsavtal. Föreningen ska inventera förändringar i artsammansättningen av kärlväxter efter en naturvårdsavverkning som SCA har gjort i västra Medelpad.

SCA och Medelpads botaniska förening har tecknat ett treårigt samarbetsavtal.

Naturvårdsavverkningen utfördes med målet att gynna lövskog och främja den biologiska mångfalden. Området, som ligger mellan Navarn och Holmsjön i västra Medelpad, består av lövrik blandskog, där träden i snitt är kring 100 år gamla. Hela området omfattar ca 55 hektar, varav SCA har åtgärdat 35 hektar och lämnat 20 hektar orört.

– Vi avverkade ca 35 hektar i ett område som är lövbränna, men där granen höll på att ta över. En lövbränna är ett skogsbestånd som har utvecklats naturligt efter en skogsbrand och därför har en högre andel lövträd än vad den omgivande barrskogen har, förklarar Emelie Westin, naturvårdsspecialist vid SCA, och fortsätter:

– I det här området finns det gott om björk och asp, och enstaka sälgar. När granarna tas bort får lövträden möjlighet att växa sig stora, och skogen blir mer ljus och solig, och med tiden kommer vi att få grova träd här. Det kommer även att bli en naturlig föryngring av nya lövträd så att vi får en skog med träd i olika åldrar. Eftersom området härjats av stormar finns här även en hel del död ved, vilket också gynnar den biologiska mångfalden.

Viktiga insikter

BirdLife Medelpad inventerar fågellivet i området för SCAs räkning, för att se hur fågelfaunan förändras. I och med samarbetet med Medelpads botaniska förening får SCA nu även bra information om floran i området.

– Att vi får samarbeta med Medelpad botaniska föreningen är jättebra. Tack vare deras kunskaper kan vi få viktiga insikter om hur växtlivet kan förändras över tid efter en naturvårdsavverkning och se vilka arter som kan gynnas av våra åtgärder. Tanken är att de ska göra inventeringar under en lång tid framöver, säger Emelie.

– Vi i botaniska föreningen tycker det är positivt om vi kan medverka till ökad kunskap om hur växtligheten förändras vid den här typen av avverkning, säger Eva Sundin, ordförande i Medelpads botaniska förening. Vår förhoppning är att en sådan här undersökning kan bidra till en utveckling av avverkningsmetoder som framöver kan gynna en diversitet i våra skogar och därmed den biologiska mångfalden.

Följa arter över tid

Årets inventering genomfördes under sommaren. Genom att lägga ut åtta olika rutor, som antingen är 1x 1 meter eller 10x10 meter stora, inom olika delar av området har botanikerna kunnat lista alla arter som syns inom rutorna. På så vis kan de följa hur artsammansättningen förändras över tid. I de mindre rutorna ska de även beräkna täckningsgraden enligt vedertagna metoder, för att få veta hur stor yta som växterna täcker och om det förändras under årens lopp.

Rutor

– Från början skulle vi lägga ut sju rutor, men sedan hittade vi ett traktorspår med mycket blottad mineraljord så där lade vi ytterligare en ruta. Det ska bli spännande att se vad som sker i ett sådant körspår. I övrigt visade våra inventeringar att fältskiktet i området hyser växter som exempelvis ekbräken, blåbär, kruståtel, ekorrbär och ängs- och skogskovall. Vi noterar även lavar och mossor, som växer i bottenskiktet, berättar Håkan Sundin, Medelpads Botaniska förening.

Resultat framöver

Botaniska föreningen kommer göra årliga inventeringar av rutorna under ytterligare ett par år.
– Sedan gör vi en utvärdering och bestämmer hur ofta det verkar förnuftigt att kolla rutorna. Tiden får utvisa hur länge undersökningen visar resultat, säger Eva och tillägger:

– Vi kan inte påstå att vi har funnit något oväntat ännu. Det handlar inte om något rikområde, alltså ett område med särskilt värdefull flora, och växterna är av det slag man kan förvänta sig att hitta. Det oväntade kanske står att finna i resultaten framöver.

–  Vi ser verkligen fram emot att följa utvecklingen av floran i området. Vi är inte alltid så bra på att följa upp våra åtgärder men tack vare samarbetet med Birdlife och botanikerna kommer vi att få en väldigt bra uppföljning av det här området, säger Emelie.

Foto: Medelpads botaniska förening