Flera hållbarhetsförbättringar när SCA investerar vid Munksunds pappersbruk

  • Nyhet
  • Hållbarhet

SCA investerar 150 miljoner kronor i ny processutrustning vid Munksunds pappersbruk – en investering som bidrar till minskad klimatpåverkan.

– Vi kommer att öka produktionen av tallolja, som används för att tillverka biodrivmedel. Samtidigt minskar vi vår energiförbrukning, säger Jens Riglert, fabrikschef vid Munksunds pappersbruk.

Tallolja är en biprodukt från produktionen av pappersmassa och har sitt ursprung i den ved som används. Kemiindustrin har länge använt tallolja för att tillverka bland annat färg och tvättmedel, men nu är den även en eftertraktad råvara för att framställa biodrivmedel.

– Talloljan är viktig i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Den kan ersätta fossilbaserade drivmedel och på så sätt bidra till att minska den globala uppvärmningen. Efterfrågan ökar både i Sverige och globalt, i takt med att intresset för biodrivmedel ökar, säger Jens Riglert.

Investeringen i Munksund består av ny utrustning för att behandla svartluten, vilket är ett viktigt processteg i kemikalieåtervinningen efter att pappersmassan har kokats.

– Det är en reinvestering vi gör, eftersom den nuvarande utrustningen snart har tjänat ut. Tack vare den nya teknik som finns tillgänglig i dag kommer vår process att bli mer effektiv, samtidigt som vi når flera hållbarhetsfördelar.

Investeringen innebär bland annat att den så kallade avsåpningseffekten kommer att bli större, vilket betyder att det går att utvinna en större andel av den såpa som finns i svartluten. Det är betydelsefullt eftersom det är såpan som används för tillverkning av tallolja. Mängden såpa som går att utvinna kommer att öka med 24 procent.

– Den såpa som vi inte lyckas utvinna ur luten går till förbränning och bidrar på så sätt till brukets energiproduktion, så den går inte till spillo. Men att tillverka tallolja av såpan är bättre, sett till både hållbarhet och ekonomi, säger Jens Riglert och fortsätter:
– Det här är ett bra exempel på hur SCA alltid arbetar med effektiv resursanvändning och med att alltid ta till vara på hela trädet på allra bästa sätt. Vi ökar förädlingsgraden på våra biprodukter och bidrar samtidigt i omställningen från fossilt till förnybart.

En annan stor fördel med investeringen är att energiförbrukningen vid pappersbruket kommer att minska.

– Processen blir mer energieffektiv i och med att vi kommer att behöva använda mindre energi vid den så kallade indunstningen. Energiförbrukningen kommer att minska med 1,4 procent, säger Jens Riglert.

Investeringen genomförs i två etapper. Etapp 1 tas i drift hösten 2023, medan etapp 2 tas i drift hösten 2024.

– Det är en investering där ekonomi och hållbarhet går hand i hand. Vi säkrar en fortsatt stabil och effektiv massaproduktion, samtidigt som vi bidrar till minskad klimatpåverkan genom att öka råvarubasen för tillverkningen av biodrivmedel, säger Jens Riglert.

Foto: Bergslagsbild