Allt tas tillvara – inget slösas bort

  • Nyhet
  • Skog

Sågverk som tar vara på varje millimeter av sågtimret på bästa sätt och industrier som förädlar massaveden på bästa sätt. Det är viktigt för att stärka värdet på SCAs skogar över tid. – Det är också centralt att vi sköter skogarna så att de både får hög tillväxt och producerar virke med god kvalitet. Samtidigt ska vi naturligtvis värna den biologiska mångfalden och många andra värden i våra skogar, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef SCA Skog.

Inom kort är det dags för SCA att ta flera nya och stora anläggningar i drift. I Obbola har världens största kraftlinermaskin körts i gång, vilket medför att behovet av massaved kommer att öka. Vid Ortviken i Sundsvall startar den nya fabriken för kemisk termomekanisk massa, CTMP, som på sikt innebär att SCAs produktion av CTMP ökar från dagens 90 000 ton till 300 000 ton. Här blir massaved av björk en mycket viktig råvara. 
– Det är en strategisk satsning att vidareförädla mer björk, både från våra egna skogar och från andra skogsägare i Norrland. Volymen av björk ökar nämligen i skogarna i norra Sverige, säger Jonas Mårtensson och fortsätter: 
– Vi har kompetensen och tekniken för att ta vara på den optimalt och producera skräddarsydda massaprodukter till våra kunder. 

Contortatall nu i SCAs sågverk

På sågverkssidan händer det också mycket. Ett exempel är att SCA har börjat såga contortatall vid sågverket i Gällö. Contortatall (Pinus contorta) är ursprungligen ett nordamerikanskt trädslag och det har ungefär 40 procent snabbare tillväxt än svensk tall, på jämförbara marker.  
– Vi har ungefär 300 000 hektar contortatall på våra marker och nu börjar det bli dags att föryngringsavverka en del bestånd. Då ska vi självklart ta vara på den råvaran på bästa möjliga sätt. I Gällö investerar vi i nya torkar, som är anpassade efter de speciella förutsättningar som gäller för torkning av contortatall, säger Jonas Mårtensson. 
I år har SCA sågat ungefär 30 000 kubikmeter contortatall och nästa år kommer volymen i princip att fördubblas.

Ett fint bestånd av contortatall.

Varje stock utnyttjas optimalt 

En annan viktig sågverkssatsning är det nya justerverket som precis håller på att köras i gång i Bollsta i Kramfors kommun. I justerverket görs den allra sista kvalitetssorteringen av de sågade trävarorna och genom avancerad, digital teknik ser man till att kunderna får produkter med exakt de egenskaper som de har beställt. 
– Vi 3D-skannar stockarna redan innan de sågas och det ger oss full koll på de inre egenskaperna, som kvistar och kärnved. Det ger oss fantastiska möjligheter att välja vad vi ska tillverka av respektive stock, så att vi kan leverera precis det kunderna vill ha och utnyttja vår råvara på allra bästa sätt, säger Jerry Larsson, affärsområdeschef SCA Trä. 
Den nya tekniken stärker också trä i konkurrensen mot andra material.  
– Kunderna vill ha produkter med exakta mått, specifika egenskaper och en mycket jämn kvalitet. Nu kan vi höja ribban ytterligare och bli ännu mer exakta. Det innebär att vi kan konkurrera ännu bättre mot material som plast och stål, där det är enkelt att masstillverka homogena produkter, säger Jerry Larsson och tillägger: 
– Dessutom är ju trä ett hållbart och klimatsmart material, vilket givetvis är mycket viktigt för dagens konsumenter.  

Höjer värdet på skogen 

Effektiva sågverk och industrier, som kan producera exakt det som kunderna efterfrågar, skapar inte bara lönsamhet för sågverken och industrierna utan höjer också det långsiktiga värdet på SCAs skogsinnehav. 
– Det tryggar dessutom värdet på skogen för alla andra skogsägare i norra Sverige. Genom att det finns konkurrenskraftiga och lönsamma verksamheter, som får ut mer värde ur varje träd, blir både skogsmarken och virket mer värdefullt. Utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle kommer också att leda till ett ökat värde, eftersom efterfrågan ökar på skogsindustrins hållbara produkter, säger Jonas Mårtensson. 

Skogen är en evig resurs 

SCA sköter sina skogar aktivt och långsiktigt, för att både gynna en hög tillväxt och skapa virke som håller hög kvalitet.  
– Vi har aldrig haft så mycket skog som i dag. Att vi planterar minst två plantor för varje träd som avverkas, att vi röjer och gallrar i tid och att vi planterar contortatall på en del av markerna är några viktiga förklaringar till det, konstaterar Jonas Mårtensson. 
Tack vare den aktiva skötseln har SCA under en lång tid kunnat höja avverkningen, samtidigt som den stående skogen har ökat rejält i volym. Och det är en utveckling som kommer att fortsätta framöver.  
– Rätt skött är skogen en evig resurs, konstaterar Jonas Mårtensson och tillägger att det ekonomiska värdet är ett av flera mål i skogsbruket. 
– Vi bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk där vi kombinerar hög produktion med omfattande hänsyn för att bevara och utveckla skogens övriga värden. Det gäller exempelvis biologisk mångfald, forn- och kulturlämningar och mycket annat. 
Den aktiva skötseln av skogarna är dessutom mycket viktig för arbetet mot klimatförändringarna. Skogar med hög tillväxt binder nämligen mycket koldioxid, medan, obrukade skogar över tid genererar ett utsläpp av koldioxid. 
– Den höga tillväxten ger också mer råvara till produkter som kan ersätta fossilbaserade produkter. På så sätt kan det fossila kolet hållas kvar i marken, avslutar Jonas Mårtensson. 

Foto: Michael Engman