Hyggesfritt i fokus på möte i Tjäderberget

  • Nyhet
  • Skog

Vid SCAs årliga referensgruppmöte i Tjäderbergets mångfaldspark diskuterades bland annat hyggesfria metoder och hur SCA bäst kan sköta en gammal fäbodplats. – Det blev en bra dag med givande diskussioner, säger Ulf Hallin vid SCA.

Varje år genomför SCA referensgruppmöten i sina mångfaldsparker. Då träffas SCA-medarbetare och representanter från myndigheter, organisationer och närboende som på något sätt är engagerade i parkens utveckling. I slutet av september var det åter dags för en träff i Tjäderbergets mångfaldspark, som ligger mellan Umeå och Lycksele i Västerbotten.

– Det var bra uppslutning med deltagare från Länsstyrelsen i Västerbotten, Skogsstyrelsen, Naturskyddsföreningen, SLU, turistföreningen och Holmen. Vissa har ju följt vårt arbete med parken under flera år och vi får in många bra synpunkter på hur vi ska utveckla parkens värden, säger Ulf Hallin, en av SCAs naturvårdsspecialister och ansvarig för Tjäderberget.

Träffen inleddes med en genomgång av de åtgärder som genomförts sedan förra träffen.

– Vi har bland annat gjort lövgynnande röjningar på ca 10 hektar och röjt 1,5 km stig som sedan har markerats upp. Vi har även hyvlat vägar i parken, säger Ulf.

Tjäderbergets mångfaldspark

Pröva hyggesfria metoder

Gruppen besökte sedan två områden där SCA i samarbete med Skogsstyrelsen planerar att göra demonstrationsytor där man ska prova olika hyggesfria metoder. Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor, och innefattar olika former av bland annat blädning, luckhuggning och skärmar av träd som gör att skogskänslan behålls.

Skogsstyrelsen anser att hyggesfritt skogsbruk kan ses som ett komplement till trakthyggesbruk på en begränsad del av skogsmarken, och att hyggesfritt skogsbruk bör öka i omfattning där detta är motiverat ur miljö-, kulturmiljö-, eller skötselsynpunkt eller med hänsyn till rekreationsvärden och rennäringen.

– Det handlar ju om att bruka skogen utan kalytor där skogen hela tiden är trädbevuxen samtidigt som virke produceras och skördas med jämna intervaller. Här i parken har vi några lämpliga områden där vi ska göra flera demo-ytor och prova och utvärdera olika metoder, säger Ulf och fortsätter:

– Områdena är inte avverkade ännu, men förhoppningsvis sker det nästa år. På ett område på totalt 7 hektar ska vi avverka luckor i ett rutmönster med en storlek på 30x45 meter per ruta. I ett område är målet en blädningsskog med gran efter utförd huggning. I ett annat område finns det redan gott om småplantor av tall och även här är målet att glesa ut så att yngre tallar ska få bättre utvecklingsmöjligheter. Sedan ska vi skapa små luckor på ett ställe så att den befintliga underväxten av björk får mer ljus och näring och på sikt förhoppningsvis blir det dominerande trädslag. Om försöken lyckas kommer den framtida skogen här bli mer skiktad och olikåldrig än den skog som står här i dag.

Renoverat stall

Efter lunch besökte gruppen den gamla skogsarbetarkojan i Sjölunda. Här finns en raststuga som är öppen för besökare som vill övernatta, och ett gammalt stall.

– Vi har precis renoverat stallet så att det ska stå emot tidens tand ytterligare en tid, säger Ulf.

– Förra julen hade vi besök av två tjecker som hade liftat hit och övernattade i raststugan, berättade Andreas Renöfält vid SCA Skog, som var den som upptäckte besökarnas hälsning i gästboken.

Tjäderbergets mångfaldspark

Sköta ängsmark

Därefter gick gruppen en 1 km lång stig till den fäbodplats som finns i parken.
– Där diskuterade vi skötsel av ängen samt problemet med rotskott av asp som skjuter upp i ängen. Flera i gruppen påtalade att de tyckte att vi ska fortsätta att hävda ängsmarken här, gärna årligen, och låta asparna få stå kvar. Vi fick också förslaget att de stammar som röjts bort på ängsmarken bör dras ihop i högar så att inte riset riskerar att gödsla ängen, vilket kan leda till att den bryts ned och ängsblommorna försvinner. Jag är väldigt nöjd med de förslag som vi fick.

På ett tre hektar stort område runt fäbodplatsen har SCA under hösten även röjt ungskogen för att främja främst lövträd av asp och sälg.
– Deltagarna var positiva till åtgärden och nu hoppas vi bara att inte älgarna inte hitta hit, så träden få växa vidare, säger Ulf.

Nya stigar

Tjäderbergets mångfaldspark har fått en del nya stigar det senaste året. Ulf Hallin har nu låtit ta fram en ny orienteringskarta över parken som ska publiceras inom kort på SCAs hemsida.

– Kartan fick verkligen tummen upp, liksom att vi markerat upp fler stigar. Stigar lockar ju besökare som gärna vill komma ut i skogen på ett tryggt sätt. Det som återstår är att presentera stigarna lite bättre så att besökare vet hur långa stigarna är och vad de kan tänkas få se under sina vandringar.

Ulf var nöjd efter träffen.
– Det är väldigt bra att vi har vår referensgrupp som kan komma med olika synpunkter och förslag. Vi vill ju gärna samverka med andra vad gäller parkernas utveckling.

Foto: Hanna Engström