SCAs skogsinnehav i Estland, Lettland och Litauen

  • Artikel

SCA äger drygt 71 000 hektar mark i Baltikum, varav ca 59 000 hektar utgörs av skogsmark. Skogsinnehavet är viktigt för att försörja SCAs industrier med råvara och ökar SCAs klimatnytta. – Vi sköter skogarna så att de får en mycket god tillväxt. Det innebär både att de binder mycket koldioxid och bidrar med mycket råvara till förnybara produkter, som ersätter produkter med större kolspår, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef SCA Skog

Förutom att SCA har ett stort skogsinnehav i Sverige så äger SCA även skogsmark i Lettland, Estland och Litauen. De första fastigheterna köptes 2019 och mer mark köps kontinuerligt. 

Skogarna i Baltikum är mycket bördiga. Tillväxten är ungefär två och en halv gånger så stor som i norra Sverige, men det är inte alltid som den potentialen har tagits till vara tidigare. 

– Spridningen är stor. En del skogar som vi har köpt var välskötta före köp, medan andra inte alls har skötts om. Genom att jobba med skogsvård som markberedning, plantering och röjning höjer vi den totala tillväxten rejält. Vi restaurerar också en del skogar som är riktigt snåriga, säger Jonas Mårtensson. 

Ständigt ökad kolinlagring 

Det är växande skogar som binder koldioxid, så ju mer skogen växer desto mer koldioxid lagras. 

– Och tillväxten i SCAs skogar kommer alltid att vara högre än avverkningen, så inlagringen kommer hela tiden att öka. Våra skogar, både i Baltikum och i Sverige, binder alltså mer kol för varje år som går, säger Jonas Mårtensson. 

Men en del av tillväxten avverkas – och även det ger ett viktigt bidrag i arbetet med att minska den globala uppvärmningen.  

– Att skogsnäringen har en positiv klimateffekt beror inte bara på att växande skog binder kol, utan även på att vi tillverkar hållbara produkter. Trävaror, pappersförpackningar och bioenergi ersätter fossilbaserade produkter som betong, plast och olja. På så sätt kan olja och kol stanna under mark och därmed minskar de fossilbaserade utsläppen av koldioxid.  

Fortsätter att köpa mark 

SCA har på senare år gjort flera stora investeringar som ökar tillgången på bland annat trävaror, kraftliner och massa. Och när produktionen ökar så ökar även råvarubehovet. 

– Genom att köpa mer skogsmark tryggar vi virkesförsörjningen till våra industrier. Därmed tryggar vi också en ökad tillgång på klimatsmarta produkter, säger Jonas Mårtensson. 

SCA vill öka sitt skogsinnehav, men i Sverige är möjligheterna till det begränsade. I Estland, Lettland och Litauen finns däremot inte den begränsningen och där fortsätter SCA att köpa skog. 

– Vi har ett investeringsprogram med målet att förvärva 100 000 hektar skogsmark i Baltikum fram till 2024 Därefter är målsättningen att sätta upp ett nytt långsiktigt markköpsprogram och då är det möjligt att vi även tittar på förutsättningarna att köpa mark i Finland, säger Jonas Mårtensson.  

Volymen ökar på sikt 

SCAs råvarubehov täcks till cirka 50 procent av virke från de egna skogarna och flis från egna sågverk. Merparten av den resterande delen köps av privata skogsägare i norra Sverige. När det gäller råvaran från Baltikum är det främst massaveden som SCA använder i de egna industrierna, medan sågtimmer och energived används lokalt. 

– Det finns inte några större industrier för förädling av massaveden i Baltikum, men nu ser vi till att massaveden blir produkter som hjälper samhället att minska användningen av produkter med stort kolspår. I dagsläget köper vi även in massaved från andra aktörer i Baltikum, utöver de volymer massaved som kommer från det egna skogsinnehavet. Med större skogsareal kommer andelen råvara från den egna skogen att kunna öka, säger Jonas Mårtensson.  

Omvandlar obrukad mark 

Förutom de traditionella skötselinsatser som SCA gör i det baltiska skogsinnehavet så omvandlar SCA också en del obrukad jordbruksmark till skogsmark. Det är ytterligare ett sätt att öka kolinlagringen och på sikt öka tillgången på hållbar råvara. 

– I bland annat Sydasien och i Syd- och Centralamerika finns det problem med avskogning, som är mycket negativt för den globala uppvärmningen. Här gör vi tvärtom – vi tillför ny skogsmark. Men vi ställer inte om jordbruksmark som används, utan enbart obrukad mark som är igenväxt. Och vi gör det med stor hänsyn till såväl sociala faktorer som biologisk mångfald. 

Certifierat skogsbruk 

SCAs skogsbruk i Sverige är certifierat enligt FSC® (FSC® 004466), Forest Stewardship Council®, och PEFC (PEFC/05-23-131), Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. Även vårt skogsinnehav i Estland, Lettland och Litauen är certifierat. 

– Merparten av skogsinnehavet i Baltikum var inte certifierat sedan tidigare, så det innebär att vi tar ett stort steg framåt när det gäller såväl biologisk mångfald som social hänsyn. Samtidigt ökar vi alltså tillväxten rejält, genom att sköta skogarna aktivt, säger Jonas Mårtensson. 

Foto: Michael Engman