SCA återbeskogar mark i Baltikum

  • Artikel

I dag, 21 mars, inträffar FN:s internationella skogsdag. SCA, Europas största privata skogsägare, ser positivt på att organisationen lyfter skogens förtjänster och uppmanar medlemsländerna till plantering av fler träd.

- Våra plantskolor bidrar i dag med 100 miljoner nya träd varje år och vi står just nu i startgroparna för att återbeskoga stora ytor i Baltikum och bidra till en mer systematiskt återplanteringskultur, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef för SCA Skog. 

Temat för FN:s internationella skogsdag 2023 är skogen och hälsan. FN uppmanar anslutna länder att genomföra lokala, nationella och internationella insatser för att organisera aktiviteter som involverar skogar och träd, såsom trädplanteringskampanjer.

För SCA, som Europas största privata skogsägare, är det ett ständigt pågående arbete och genom plantverksamheten SCA NorrPlant, som utgörs av Bogrundet och Wifstamons plantskolor i Timrå kommun, bidrar SCA årligen med drygt 100 miljoner nya träd.

- Det är växande träd som skapar klimatnytta och lägger grunden för att våra samhällen kan försörjas med klimatsmart bioråvara i framtiden. Därför är den enskilt viktigaste regeln i skogsbruket att alltid återplantera. Vi planterar i regel 2-3 plantor för varje avverkat träd och det är så vi säkrar och helst utvecklar skogsbestånden, säger Jonas Mårtensson.

FN listar på sin sajt ett flertal nyckelbudskap kopplat till internationella skogsdagen. Bland annat listas krympande skogar till följd av avskogning, bränder och angrepp från insekter som ett stort problem.

- I Sverige är omkring 70 procent av landytan skog och den har blivit dubbelt så virkesrik senaste 100 åren genom fler och grövre träd. Nyckeln till det är plantskolorna och den systematiska återplanteringen. Vi tycker att det är en regel som borde användas överallt där skogsbruk bedrivs, så att skogen alltid har återväxt, säger Jonas Mårtensson.

Den svenska modellen med återplantering är någonting som SCA kommer att applicera även inom ramen för bolagets nyligen förvärvade mark i Baltikum. SCA äger drygt 70 000 hektar mark i Baltikum, varav omkring 59 000 hektar utgörs av skogsmark och en mindre andel är åkermark som ska återbeskogas.

- Delar av skogen vi förvärvat är välskött, andra delar är mer eftersatta och delar är sämre åkermark som vi ska restaurera och återbeskoga. Vi hoppas kunna bidra med växande och bättre skötta skogar som binder mycket koldioxid och bidrar med råvara till förnybara produkter som ersätter produkter med större kolspår, säger Jonas Mårtensson.

Foto: Michael Engman