Produktsäkerhet

SCA följer principerna för Good Manufacturing Practice.

SCA vill säkerställa att kunder och konsumenter får säkra produkter och tjänster med hög kvalitet, som tillverkas och levereras med respekt för människa och miljö. Produkterna ska vara säkra för användaren och för miljön samt uppfyller kundernas och myndigheternas krav på produktsäkerhet enligt principerna för GMP (Good Manufacturing Practice).

Råvaror och kemikalier som ingår i produkterna eller används i vår verksamhet utvärderas kontinuerligt. Baserat på tillgänglig kunskap arbetar vi aktivt för att identifiera och byta ut substitutionspliktiga produkter.

Livcykelperspektiv

Störst klimateffekt uppnås genom att koncernens produkter ersätter andra produkter med ett större kolspår, till exempel genom att biobränslen ersätter fossila bränslen, trävaror ersätter betong, och papper ersätter plast.