Hälsa och säkerhet

SCAs viktigaste mål är att alla medarbetare och alla som vistas på bolagets anläggningar ska komma hem friska och oskadda efter arbetet. Koncernen har en målsättning att inga arbetsplatsolyckor med frånvaro ska inträffa.

SCAs hälso- och säkerhetspolicy beskriver koncernens hälso- och säkerhetskultur. Arbetsmiljöarbetet på SCAs bruk är certifierade enligt ISO 45001. Varje år genomförs en Hälsa- och säkerhetsvecka.

SCA har samlat arbetet med målsättningen att inga arbetsolycksfall med frånvaro ska inträffa  i Bradleykurvan™ som utvecklats av DuPont.

SCA arbetar förebyggande med att identifiera och åtgärda brister och risker, rapportera och analysera inträffade händelser för att identifiera bakomliggande orsaker samt åtgärder för att förhindra liknande händelser i framtiden. Lärdomar från inträffade händelser delas med övriga enheter inom koncernen. Varje medarbetare har rätt att avbryta ett arbete om situationen upplevs osäker. På varje enhet finns en tydlig skyddsorganisation, lokala mål och handlingsplaner.

SCA genomför utbildningsinsatser kring hälsa och säkerhet. Under år 2022 utbildades 31 ledare, skyddsombud och andra som jobbar med att förbättra arbetsmiljön, i BAM – Bättre arbetsmiljö och flera hundra medarbetare i beteendebaserad säkerhet, BBS, ett metodiskt och enkelt sätt att uppmärksamma varandra att arbeta säkert. Det finns även lokala initiativ som främjar ett hälsosamt liv och en säker arbetsmiljö.

Alla SCAs medarbetare har tillgång till företagshälsovård som bedriver arbetsrelaterad hälsovård och proaktivt arbete för hälsa och välbefinnande. Företagshälsovården arbetar under sekretess och genomför även slumpvisa drogtester.

Under år 2022 fortsatte SCA att arbeta målmedvetet med hälsa och säkerhet hos våra medarbetare och entreprenörer. Bland SCAs medarbetare inträffade under året 16 (33) arbetsplatsolyckor, som medförde frånvaro, vilket är en halvering jämfört med föregående års olycksfallsfrekvens. Knappt hälften av olyckorna orsakades av att medarbetare halkade, snubblade eller trampade snett.

Antalet frånvarodagar till följd av arbetsplatsolyckor ligger på samma nivå som år 2021 och uppgick till 14 (14) dagar per olycka under år 2022. Totalt har antalet frånvarodagar minskat till 230 (472) dagar. Ett fåtal olyckor står för större delen av frånvaron.