Affärsetik

Vi har nolltolerans för oetiskt affärsbeteende. I SCAs uppförandekod beskrivs hur SCAs medarbetare ska agera med socialt ansvar avseende frågor såsom korruption, mänskliga rättigheter samt hälsa och säkerhet.

Värdebaserad kultur är ett av fokusområdena inom SCAs hållbarhetsarbete och där kunskap och förståelse av uppförandekoden är ett mål. SCA har nolltolerans för all form av korruption och oetiska affärsmetoder. SCAs leverantörsstandard ska användas för att främja gemensamma värderingar och prioriteringar genom hela leverantörskedjan.

Uppförandekoden

SCAs uppförandekod är ett ramverk för hur koncernens kärnvärden – ansvar, högklassighet och respekt – omsätts i praktisk handling. Uppförandekoden är koncernens främsta styrdokument inom hållbarhet och utgör tillsammans med SCAs hållbarhetspolicy grunden för koncernens hållbarhetsarbete. Koden är en policy och antas av styrelsen, som beskriver hur vi ska agera när det gäller affärsetik, hälsa och säkerhet, relationen till medarbetarna, respekt för mänskliga rättigheter, miljö och samhälle som varje medarbetare ska följa. Uppförandekoden antogs 2004 och baseras på FNs deklaration om mänskliga rättigheter, internationella arbetsorganisationen ILOs kärnkonventioner, OECDs riktlinjer för multinationella företag och FNs Global Compacts tio principer.

Koden utgör grunden för hur vi agerar och bemöter våra affärspartners och varandra. SCAs "whistle-blower"-system erbjuder också möjligheter att konfidentiellt rapportera brott mot SCAs uppförandekod.

Antikorruption

SCA har nolltolerans för oetiskt affärsbeteende. Antikorruptionsinstruktionen fastställer vilka regler som ska tillämpas för att förhindra korruption i hela SCAs verksamhet. Vi har utvecklat metoder för att utvärdera efterlevnaden av affärsetiken. Bland annat genomför SCA internrevisioner för att identifiera risker i det dagliga arbetet.

Ansvaret för korruptionsfrågorna är delegerade för att få ett lokalt fokus. SCAs instruktioner för antikorruption fastställer regler för att förhindra korruption i hela koncernens verksamhet oavsett land. Koncernen tolererar inte någon form av korruption eller mutor – det är förbjudet att såväl ge som ta emot mutor. Medarbetare som har ledande befattningar och de som har externa kontakter utbildas i antikorruptionslagstiftning, målgruppen inom koncernen är cirka 1 400 anställda. Ledningsgrupper och andra berörda personer får utbildning i dessa frågor i samband med miniseminarier. Nyanställda tränas när de genomgår utbildning som en del av sitt introduktionsprogram.

Motverka kartellbildningar

SCA följer konkurrenslagstiftningen och arbetar för att motverka kartellbildning, prissamarbeten, uppdelning av kunder eller geografiska marknader, otillbörligt samarbete vid budgivning eller missbruk av en dominerande ställning. SCA har ett program utöver utbildning i uppförandekoden för att öka medarbetarnas kunskap om konkurrenslagstiftning. Målgruppen för programmet är medarbetare som har marknadsrelaterad kontakt med konkurrenter och omfattar cirka 500 medarbetare.

Relationen till leverantörer och affärspartners

Det är viktigt för SCA att välja ansvarstagande affärspartners som uppfyller vår leverantörsstandard. Det handlar om att identifiera risker och bidra till utvecklingen av leverantörernas sociala och miljömässiga arbete. Målet är att uppmuntra gemensamma värderingar och prioriteringar i hela leverantörskedjan i linje med SCAs uppförandekod.

Det är viktigt att bolagets leverantörer delar våra värderingar. Genom återkommande risk- och förbättringsgenomgångar kan vi utvecklas tillsammans.

Godkänd leverantör

SCA har en process för att kvalificera och godkänna leverantörer som bland annat omfattar granskning av ekonomi, arbetsmiljö, miljö, kvalitet samt där så behövs specifika kontroller.

SCAs Leverantörsstandard

Standarden baseras på SCAs Uppförandekod och internationella standarder. Den har formulerats för att säkerställa att leverantörerna delar bolagets värderingar och för att minimera risker i leverantörskedjan. Standarden täcker områden såsom affärsetik, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljöpåverkan och produktsäkerhet.

Leverantörskedja

Leverantörskedja