Väsentlighetsanalys

De områden som har störst betydelse för SCA baserat på genomförd väsentlighetsanalys 2022.

SCAs väsentlighetsanalys baseras på flera olika delar såsom intressentdialoger, riktade undersökningar, sammanfattningar av omvärldstrender samt bolagets och ledningens strategiska prioriteringar. Analysen ligger till grund för SCAs strategiska inriktning och prioriteringar inom ramen för koncernens hållbarhetsarbete. SCA genomför en väsentlighetsanalys varje år. Vartannat år är analysen mer omfattande, däremellan sker en uppdatering. Under år 2021 genomfördes en omfattande analys med bistånd från externa parter. År 2022 uppdaterades analysen och anpassades till de senaste kraven enligt Global Reporting Initiative (GRI Standards 2021). 

Väsentlighetsanalysen visar de områden där SCAs affärer och hållbarhetsarbete har störst påverkan på ekonomi, miljö och människor, inklusive mänskliga rättigheter. Analysen ger en bild av intressentgruppernas prioriteringar, omvärldsutvecklingen och var även en del i översynen av bolagets hållbarhetsplattform. Bolagets bidrag och utmaningar kopplade till FNs 17 globala mål för hållbar utveckling utgjorde också en del av analysen. Syftet med väsentlighetsanalysen är att säkerställa att våra prioriteringar i hållbarhetsarbetet är i linje med intressenternas förväntningar samt att fastställa vilka hållbarhetsfrågor som ska ingå i hållbarhetsredovisningen och GRI-rapporteringen. 

Slutsatsen från väsentlighetsanalysen som gjordes under år 2022 är att SCA bedöms ha störst påverkan inom följande områden: Hälsa och säkerhet, klimatnytta samt biologisk mångfald. 

Väsentlighetsanalys 2022
Klimatnytta innefattar energiförbrukning och CO₂-utsläpp.
SCAs intressentdialoger
Hur vi för dialog med intressegrupper