Vår klimatnytta

SCA bidrog 2022 med en klimatnytta om 10,1 miljoner ton koldioxid, 5,4 miljoner ton av dessa uppstår genom att produkter med fossilt avtryck kan bytas ut mot produkter gjorda av eller baserade på biomassa från skogen.

SCAs skogar gör nytta för klimatet på flera sätt. Först genom att träd växer och binder koldioxid och växande skogar binder mer koldioxid än fullvuxen skog. SCA sköter skogarna aktivt och har en ung och vital skog med hög tillväxt. Sedan genom att samma träd blir produkter som kan ersätta sådana med ett större kolspår, till exempel papper i stället för plast och biobränslen i stället för fossila bränslen. Då kan olja och kol permanent stanna under jord och samhällets totala klimatbelastning minskar. 

Det finns andra värden som kräver hänsyn. Vart femte träd i SCAs skogar får dö en naturlig död och bli mat för insekter, hackspettar och vedsvampar, för att bevara skogens biologiska mångfald, på SCAs eget initiativ och bekostnad.

SCA redovisar sin klimatpåverkan

SCA redovisar som första bolag i branschen företagets effekt på klimatet i årsredovisningen 2021. SCA redovisade såväl positiv effekt på klimatet genom skogstillväxt och substitution, som verksamhetens klimatbelastning. Beräkningarna finns i en rapport av Peter Holmgren, konsult och tidigare chef för CIFOR, en internationell organisation för skogsforskning. Modellen omfattar den kolbindning som sker i SCAs växande skogar, samtliga utsläpp av fossil koldioxid från SCAs hela värdekedja och de positiva klimateffekterna av SCAs produkter.