Förnybara produkter

Basen för våra produkter är förnybar råvara från ansvarsfullt skötta skogar. Våra produkter är återvinningsbara och kan ersätta plast och fossila bränslen. De bidrar också till lägre klimatpåverkan för våra kunder och deras kunder.

Det virke vi avverkar, använder vi för att tillverka produkter. Den värdefullaste användningen av skogsråvara är sågade trävaror. Allt avverkat virke som går att använda som sågtimmer levereras till våra sågverk.

I sågverken används barken för att producera energi för att torka virket. När runda stockar ska bli fyrkantiga trävaror, så blir det en del spill. Ungefär en tredjedel av en timmerstock blir flis, som används som råvara till massa och papper.

De delar av trädet som inte kan användas som råvara för sågverken, toppar och mindre träd, levereras som massaved till våra massa- och pappersbruk.

Sågspånet från sågverken används som råvara för pellets som används som bränsle, hos våra kunder eller i våra egna anläggningar.

Kort sagt, hela trädet tas så väl till vara som möjligt.

Substitutionseffekt

De produkter vi tillverkar kan sedan ersätta produkter, material och bränslen som har ett större kolspår. Trävaror kan användas för husbyggen, där alternativa material kan vara betong, stål eller plast. Forskning på bland annat Mittuniversitetet visar att hus av trä har en väsentligt mindre klimatpåverkan än hus av andra material. Det finns till och med forskning som pekar på att det är bättre att bygga ett hus av trä, än att inte bygga något hus alls. Det beror på att den koldioxid som trädet bundit när det vuxit, finns kvar i ett hus för mycket lång tid framåt.

Förpackningar av papper har mindre klimatpåverkan än förpackningar av plast.

Om man jämför klimateffekten av att läsa en tidskrift på papper med att läsa den på dator eller läsplatta, så är effekten ungefär densamma och väldigt liten. En årsprenumeration av en tidskrift som kommer ut tio gånger om året motsvarar klimateffekten av en enda hamburgare, oavsett om man läser den på papper eller på platta.

Biobränslen är naturligtvis ett bra sätt att minska utsläppen av koldioxid från fossila bränslen. SCA producerar totalt 11,9 TWh biobränslen. Vi använder 10 TWh i våra egna anläggningar – givetvis en stor del av förklaringen till att våra fabriker har så lågt kolspår. 1 TWh säljer vi till kunder utanför företaget i form av oförädlade biobränslen såsom grenar, toppar och rötved eller i form av förädlade bränslen – pellets.

Transporter är ju den stora källan till fossila koldioxidutsläpp, för SCA och för samhället i stort. I Obbola pappersbruk testar vi egenutvecklad teknik för att tillverka biodrivmedel och gröna kemikalier av svartlut, en biprodukt i sulfatmassatillverkning.

I anslutning till den utbyggda Östrandsfabriken söker vi miljötillstånd för ett fullskaligt bioraffinaderi med produktion av biodrivmedel dels från svartlut, dels från fast biomassa som sågspån.

Som stor markägare i norra Sverige har vi många bra vindlägen på våra marker. Produktionen av vindkraftsel på SCA-mark var 2021 6,5 TWh. Det finns beslut om ytterligare vindturbiner på SCA-mark som skulle ge en produktion på 9,5 TWh grön el år 2023.

Ur skogens kraft kommer hållbara virkesprodukter

Läs mer