Det gröna kretsloppet

Med växande skogar och förnybara produkter kan vi hålla det fossila kolet kvar i marken.

I det gröna kretsloppet rör sig kolatomer mellan skog, skogsprodukter och atmosfären. Genom fotosyntes använder träden luftens koldioxid till att bygga vedfiber. Råvaran från skogen används sedan till trävaror, massa, papper och förnybar energi. Trähus kan binda kol under lång tid och papper återvinns och används flera gånger. Till sist används den utslitna vedfibern till energiproduktion och blir koldioxid, som på nytt kan tas upp av växande träd.

Träd växer med ökande ålder allt långsammare. Till sist dör de och bryts ned, och det bundna kolet återgår till atmosfären. Genom aktivt skogsbruk kan tillväxten i skogen hållas hög. Avverkade träd ersätts av nya skogsplantor. Mängden växande skog ökar. Förnybar råvara från skogen kan användas för att ersätta produkter och material med ett större kolspår och det fossila kolet kan bli kvar i marken.