Fossilfri värld

SCAs välskötta och växande skogar binder koldioxid. Avverkat virke blir produkter som i sin tur kan ersätta exempelvis betong, plast och fossila bränslen. Målet är att SCAs värdekedja ska bli fossilfri. Koncernmål 2030: Öka SCAs klimatnytta från 10 till 15 miljoner ton koldioxid.

SCA medverkar till att begränsa den globala uppvärmningen och arbetar aktivt för att öka bolagets klimatnytta genom att med skogen som bas minska samhällets beroende av fossila material och energislag. Det sker genom att öka den egna skogens upptag av koldioxid från atmosfären, genom att utveckla och öka produktionen av förnybara produkter som ersätter fossila alternativ samt genom att minska de fossila utsläppen i värdekedjan från skog till kund.

Ung skog

SCA möjliggör också andras omställning till fossilfrihet genom att erbjuda förnybar energi i olika former. SCA har utvecklat en modell för att beskriva den totala klimatnyttan som bolagets verksamhet bidrar till, se nedan, och har som koncernmål att klimatnyttan ska öka från 10 till 15 miljoner ton CO₂ från år 2019 till år 2030.

Bolagets totala klimatnytta beräknas enligt den modell som SCA publicerade år 2019, se sca.com, och som omfattar tre komponenter:

  • Den egna skogens upptag, där 1 m³sk i nettotillväxt motsvarar ett upptag om 1,375 ton/ m³sk CO₂ från atmosfären och är samma faktor som används för Sveriges nationella rapportering. Skogens nettotillväxt beräknas genom att skogens årliga tillväxt reduceras med naturliga förluster, röjning och årets avverkning
  • De fossila utsläppen i hela värdekedjan, det vill säga från skogsbruket till kundens grind. Utsläppen beräknas enligt GHG-protokollet och omfattar scope 1, 2 och 3
  • Den klimatnytta som uppstår då SCAs produkter ersätter fossila material och motsvarande mängd fossilt kol kan stanna kvar under jord, och som benämns substitutionseffekt. På sca.com redovisas de substitutionsfaktorer som använts
  • Modellen tar inte hänsyn till klimatnyttan av att biogent kol lagras i produkterna under deras livslängd eller att fibrerna återvinns som returfiber ett flertal gånger

Klimatpositiv verksamhet redan nu 

SCA är redan idag ett klimatpositivt bolag då den egna skogen tar upp flera gånger mer än vad hela den egna värdekedjan släpper ut i form av växthusgaser. Därtill kommer också substitutionsnyttan från bolagets produkter. SCAs totala klimatnytta år 2022 uppgick till 10,1 (10,5) miljoner ton CO₂. En liten minskning relativt 2021 till följd av lägre externa leveranser av energi och containerboard samt att tryckpappersvolymerna ännu inte ersättas av ökade volymer containerboard och massa (CTMP), då dessa investeringar är i uppkörningsfas. De fossila utsläppen i värdekedjan, scope 1-3, ökade något, 3 procent relativt 2021 men minskade med 18 procent jämfört med basåret 2019.

Ökningen beror i första hand på en högre mängd åtgärder av skogsbilvägar och en något högre förbrukning av fossila bränslen i industriprocesserna. Utsläppen från transporter fortsätter att minska trots ett ökat transportarbete. De specifika utsläppen, räknat som ton växthusgaser per ton km transportarbete, minskade med 18 procent samtidigt som transportarbetet ökade med 11 procent jämfört med 2021.

Utsläpp av koldioxid