Effektiv resursanvändning

Skogsnäringen bidrar redan idag med förnybara och återvinningsbara material som därmed bidrar till att möjliggöra ett cirkulärt samhälle. Bolagets innovationsarbete syftar till att utveckla nya material, tjänster och affärsmodeller för att bidra till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle. Koncernmål 2030: Zero waste, inget slöseri.

Resurseffektivitet är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete, både för att hushålla med jordens resurser, men också för att vara kostnadseffektiv. Exempel på resurseffektivitet är sågverkens arbete med olika sätt att höja utbytet och massabruken med vedåtgången. Vi har POEx, TIPS och LEAN som arbetssätt när vi jobbar med ständiga förbättringar i våra verksamheter.

Ständiga förbättringar

Vatten är en livsviktig resurs

Vatten är en livsviktig resurs och är en bristvara i många delar av världen. Vi använder till största delen ytvattenkällor, så som stora älvar, för att försörja våra anläggningar och renar avloppsvattnet innan nästan hela mängden släpps tillbaka till recipienten. Våra utsläpp till vatten och luft regleras av miljötillstånd för respektive anläggning. Vi har genomfört en kartläggning av vattensituationen och ser att våra anläggningar ligger i områden med god tillgång till vatten och vi har därför valt att inte sätta några generella vattenreduktionsmål utan fokuserar på att minska våra utsläpp till vatten. 

Minimera utsläpp och avfall

SCA utgår från ett livscykelperspektiv och arbetar aktivt med resurseffektivitet. Med SCAs industriella ekosystem tas biprodukter och restströmmar tillvara så långt det är möjligt. Det fasta avfallet återvinns till största delen. En mindre mängd går till deponi eller utgörs av farligt avfall. Avfall som återvinns är material som kan användas som råvara, konstruktionsmaterial eller energiåtervinnas och utgörs främst av bioaska, slam, organiskt avfall och plast. Farligt avfall består till största delen av spillolja, men innefattar även organiska lösningsmedel, batterier och lysrör.

Vi har under lång tid arbetat för att minimera avfallet. Merparten av konstruktionsmaterial och energi återvinns. Vid nyinvesteringar väljs resurseffektiva alternativ och vi jobbar med ständiga förbättringar.

Hållbar energianvändning

Bolaget bedriver ett mångårigt program, ESAVE, för att kontinuerligt öka energieffektiviteten dels genom investeringar dels genom att dela goda exempel. Målet för nuvarande programperiod 2020-2025 är att genomföra energibesparingsåtgärder om minst 50 GWh per år baserat på nuvarande energiförbrukning. 

ESAVE omfattar investeringar i energieffektiva tekniska lösningar, arbete med ständiga förbättringar samt en ökad medvetenhet bland medarbetarna. Inom ramen för ESAVE genomförs energikartläggningar som används för att sätta mål och prioritera åtgärder. All ny utrustning ska vara energieffektiv som standard.