Risk och riskhantering

Vi är ständigt exponerat för ett antal risker, vilka kan ha större eller mindre inverkan på koncernen.

Ansvaret för den långsiktiga och övergripande hanteringen av risker av strategisk typ följer bolagets delegeringsordning, från styrelse till koncernchefen och från koncernchefen till affärsområdeschef och chef för stödjande enheten.

Verksamheten är underkastad utomstående kontroll och övervakning av bolagets externa revisorer och genom bland andra Finansinspektionen och Nasdaq OMX Stockholm. Tredjepartsgranskning utförs även i samband med exempelvis livscykelberäkningar.

Vårt egna kontrollsystem inbegriper separerade arbetsuppgifter vid kritiska processer och definierat ledningsansvar avseende internkontroll. Dessutom finns en särskild enhet för internrevision som kontinuerligt utvärderar och förbättrar effektiviteten i våra styrprocesser, riskhantering och internredovisning. Enheten bidrar till att upprätthålla en god affärsetik och är involverad i efterlevnaden av uppförandekoden, bland annat genom revisioner av uppförandekoden och av affärsetik. Till sin hjälp har enheten för internkontroll ett antal styrdokument och policyer.